MACELA, E. Uplatnění statistických metod při analýze finanční výkonnosti vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotná, Veronika

Autor splnil stanovené cíle, zvolil správný postup řešení a odpovídající metody řešení. Struktura práce je zvolena dobře a systematicky, terminologie je adekvátní. Kladně hodnotím také vytvořenou aplikaci. Prezentované výsledky mohou být využity při manažerském rozhodování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kákoš, Juraj

Předložená bakalářská práce se zaměřuje na uplatnění statistických metod u ukazatelů finanční analýzy vybrané společnosti. Autor práci vhodně rozčlenil do čtyř hlavních částí. Práce disponuje jasnou strukturou a přehlednou stylizací. V úvodní části autor vymezil metody a postupy při zpracování následujících částí této práce a určil cíle kterých má práce dosáhnout. Autorovi se povedlo zvolit vhodnou literaturu pro potřeby sestavení srozumitelné a řádně odcitované teoretické části, která díky vysvětlení jednotlivých pojmů zabezpečuje uvedení do dané problematiky.Významnou část práce autor odvedl v rámci analytické části, kde zabezpečil správné převedení výpočtů jednotlivých ekonomických ukazatelů. Získané údaje byly dále využity při sestavení časových řad vybraných ukazatelů a následné aplikaci regresní analýzy.V závěrečné části autor vytvořil program v prostředí VBA, který uživatelsky zpříjemnil výpočet jednotlivých ukazatelů. Autor dále zhodnotil a zrekapituloval hodnoty získané z předchozí části.Předložená bakalářská práce je na velmi dobré úrovni z hlediska rozsahu, obsahu, struktury a grafiky. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102592