BAHUREKOVÁ, B. Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotná, Veronika

Struktura práce je zvolena dobře a systematicky. V teoretické části autorka využívá odbornou literaturu, kterou řádně cituje. Práce je psánapřehledně, metody popsané v teoretické části jsou použity k praktickým výpočtům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šustrová, Tereza

Cílem bakalářské práce je analýza vybraných finančních ukazatelů zvoleného podniku pomocí statistických metod, zhodnocení aktuální hospodářské situace a prognóza budoucího stavu. Stanovený cíl byl splněn včetně dílčího cíle vytvoření programu v prostředí MS Office Excel.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 102586