SUŠILOVÁ, V. Projektová žádost o dotaci v operačním progamu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Jan

1) Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody čerpání dotace?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Miklíček, Petr

Bakalářská práce "Projektová žádost o dotaci v operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost" obsahuje ucelený, systematický a komplexní text poskytující vhled do problematiky nakládání s dotacemi v operačním programu. A to jak v aspektech účetních, tak daňových.Autorka zpracovala zadané téma přehledným a vypovídajícím způsobem, využila vhodných informačních pramenů a po formální stránce nelze práci téměř nic vytknout. Obzvlášť pozitivně hodnotím přehledné využití tabulek a obrázků. V celém textu práce jsou patrna stanoviska autorky k řešenému tématu. Pouze jazykové stránce práce by náležel akademičtější styl formulace.Celkové zpracování textu odpovídá požadavkům na závěrečnou bakalářskou práci. Cíle zadání práce byly splněny. Práci hodnotím zdařile, jak po obsahové, tak po formální stránce.Za největší přínos práce považuji její praktickou část, která detailně řeší otázky projektové žádosti a ex-post nakládání s dotací. Tato část je jedinečná především návodným řešením úskalí, která se mohou při nakládání s dotací vyskytnout.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 99675