JOBEKOVÁ, R. Návrh marketingové strategie pro firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie výrobce obuvi. Práce má logickou strukturu, diplomantka prokázala schopnost orientovat se v dostupné literatuře a schopnost provádět analýzu reálné firmy působící na vysoce konkurenčním trhu. Dílčím nedostatkem je neprovázanost mezi teoretickou a praktickou částí práce: v teoretické části autorka uvádí řadu metod, které pak nejsou vždy důsledně v návazných částech aplikovány. Kladně naopak hodnotím snahu o návrhy variantních řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Maštera, František

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 18778