JURÁK, V. Systém pro chránění laboratorního generátorového soustrojí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Orságová, Jaroslava

Tato bakalářská práce je praktickým příkladem projektu chránění synchronního alternátoru laboratorního generátorového soustrojí včetně jeho realizace v laboratoři elektrických ochran. Koncept chránění je postaven na využití terminálu točivého stroje REM 545 fy ABB a volba jednotlivých ochranných funkcí a jejich parametrizace respektuje způsob využití laboratorního soustrojí jako modelu elektrárenského soustrojí pracujícího do sítě nekonečného výkonu. Jednotlivé části práce reflektují postup při zpracování zadání, kdy v úvodu je popsáno chráněné zařízení a volba ochranného terminálu, dále je navržen způsob jeho připojení do obvodu laboratorního soustrojí a také konfigurace jeho měřicích, řidích a ochranných funkcí. Nakonec autor navrhl i parametrizaci jednotlivých ochranných funkcí a otestoval je pomocí sekundárního testeru ochran. V závěru práce je stručně popsána i realizace projektu v laboratoři, včetně provedených provozních testů, ve kterých autor prokazuje funkčnost navrženého systému chránění. Práce je provedena na dobré grafické úrovni a je zřejmé, že autor odvedl značné množství práce - že se důkladně seznámil nejen s chráněným zařízením a s použitým ochranným terminálem, ale také s řadou dalších zařízení laboratoře, které potřeboval ke své práci. Prokázal velkou schopnost technického uvažování a všechny nabyté teoretické poznatky dokázal aplikovat v praktické úloze. Po formální stránce je práce v pořádku. Je napsána čtivě, kapitoly na sebe logicky navazují a vytknout lze jen nějaké typografické chyby či chyby interpunkce v textech s rovnicemi. Na základě uvedených skutečností konstatuji, že bakalářská práce Viktora Juráka splnila zadání ve všech bodech a autorův vlastní přínos, je v ní velmi dobře patrný.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Wasserbauer, Vojtěch

Bakalářská práce Viktora Juráka se zabývá návrhem systému pro chránění laboratorního soustrojí se synchronním generátorem. V první části práce student popisuje všechny části laboratorního zařízení se synchronním generátorem, ochranné terminály vhodné pro chránění tohoto generátoru a program pro jejich nastavení. V hlavní části práce autor popisuje úpravy provedené v rozváděči laboratorního soustrojí a postup nastavení ochranného terminálu. Dále je zde uveden postup použitý při testování tohoto terminálu za pomoci laboratorního zdroje Omicron. Bakalářská práce je vhodně strukturována a poskytuje přehledný popis úprav, které na laboratorním soustrojí byly provedeny. Je z ní zřejmé, že student má o použitém zařízení značný přehled. Hlavním přínosem práce je praktická úprava rozváděče laboratorního soustrojí a nastavení ochranného terminálu pro jeho chránění s ohledem na rozsah jeho používání. Díky tomu se rozšířili možnosti využití synchronního generátoru v laboratoři ochran. V práci se vyskytují drobné prohřešky proti pravidlům pro psaní technického textu a není zcela dodržena předepsaná šablona textu.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 102521