KULA, R. Aplikace kvantitativních metod při finanční analýze vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Chvátalová, Zuzana

Posluchač postupoval při zpracování problematiky logicky a samostatně. Zvládl i korektně pracovat v systému Maple. Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl naučit se něco navíc a tento software ve své práci využít?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Janalíková, Ellen

Práce je na velmi dobré úrovni, student zdůrazňuje při predikci vývoje finančních ukazatelů ceteris paribus, striktně dodržuje ČSN 01 6910 normu pro úpravu dokumentů, obratně pracuje s informačními zdroji. Dílčí stylistické neobratnosti či překlepy nejsou závažné. Problémem je členění výnosů a nákladů ve výkaze zisku a ztráty, kde nedopatřením zmiňuje mimořádné náklady a výnosy. Do Přílohy 2 práce byl omylem vložen jiný obsah. V seznamu použitých zdrojů se objevuje nevhodné formátování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102292