CEJPEK, Z. Návrh a realizace nové laboratorní úlohy s PLC B&R Automation [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Lang, Stanislav

Cílem práce bylo vytvoření nové laboratorní úlohy pro výuku předmětu Vyšší formy řízení. Z nabízených možností si pan Zdeněk Cejpek zvolil úlohu analogového modelování dynamických soustav. Student navrhl řadu modulů, z nichž některé rovněž vyrobil formou prototypových DPS. Výroba modulů zahrnovala návrh elektronických zapojení, simulační ověření, návrh DPS v programu Eagle, odleptání a osazení prototypových desek a ověření funkčnosti s využitím měření na osciloskopu. Z vlastní iniciativy student navrhl pro moduly mechanické pouzdro, jehož prototyp nechal zhotovit metodou 3D tisku. Student se rovněž zúčastnil odborného školení pro práci s PLC společnosti B&R Automation. Následně vytvořil řadu programů pro PLC používané v laboratoři předmětu Vyšší formy řízení. Programy slouží k měření a regulaci soustav složených z vyrobených modulů. Všechny požadavky zadání byly splněny bez výhrad. Práci považuji za nadstandardní pro složitost a rozsah zpracované problematiky, i pro kvalitu samotného zpracování. Oceňuji studentovu zcela mimořádnou aktivitu a kreativitu, se kterou k práci přistupoval. Úctyhodný je i objem času, který student strávil v laboratoři. Písemná část práce je přehledná, logicky členěná, a po grafické a stylistické stránce na dobré úrovni. Práce jednoznačně prokazuje studentovy vynikající schopnosti pracovat na inženýrských úkolech. Výsledky práce jsou významným přínosem pro výuku. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A / výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Němec, Zdeněk

Zadání BP je značně náročné a vyžaduje zvládnutí i problematiky elektronických obvodů a jejich realizací. Správnost řešení je u některých modulů potvrzena jejich funkčností nebo modelovým ověřením. Odevzdaná práce je též nadstandardní svým rozsahem. Dílčím nedostatkem jsou chyby v elektronických zapojeních (např. v obr 35 a 36 absence sčítacích odporů, sériové řazení kondenzátorů, atd.) a částečná nevyváženost návrhů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101049