NEČASOVÁ, B. Měření a regulace O2 v atmosféře a v kapalině uvnitř buněčných inkubátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekora, Jiří

Předmětem práce studentky Barbory Nečasové bylo studium možností měření a regulace kyslíku v atmosféře a v kapalině uvnitř buněčných inkubátorů. Zadání směřovalo k možnosti využít chemických mikrosenzorů, konkrétně možnosti využít fluorescenční kuličky reagující na přítomnost kyslíku v kultivačním mediu. Práce obsahuje kvalitní rešerši dané problematiky (celkem je zpracováno přes 70 zdrojů) a studentka na základě rešerše navrhla jiný postup měření koncentrace kyslíku, který vykazuje výrazně nižší náklady, a to v podobě Clarkovy elektrody. Po dohodě s vedoucím a konzultantem byla provedena úprava práce a bylo upuštěno od chemických mikrosenzorů ve prospěch Clarkovy elektrody. V rámci realizační části práce byl navržen hardware a sestaven řídicí software pro mikrokontrolér, byla testována možnost využití Ethernet modulu pro synchronizaci času, nakonec byl tento modul nahrazen modulem reálného času, který umožňuje protokolovat datum a čas měření. Výsledné zařízení ukládá naměřené hodnoty na SD kartu, na které jsou i k dispozici konfigurační soubory pro nastavení parametrů měření. Jako nedostatek shledávám absenci displeje, který byl v poslední chvíli vyloučen z důvodu nedostatku paměti mikrokontroléru (změna mikrokontroléru již nebyla z časových důvodů reálná). Práce má jisté mezery v části věnující se odladění měření, zde ale musím uznat objektivní důvody v podobě 5týdenního zpoždění dodávky Clarkovy elektrody způsobené výrobcem, kdy bez znalostí parametrů dodané elektrody nebylo možné předčasně vypočíst parametry obvodových součástek. Po formální stránce nemám k práci výhrady, použité zdroje jsou řádně uvedeny, návrh schéma zapojení je dostatečně komentován a vysvětlen. Předloženou bakalářskou práci studentky Barbory Nečasové hodnotím známkou „výborně“ / A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Balogh, Jaroslav

Slečna Barbora Nečasová ve své bakalářské práci provedla kvalitní rešerši v oblasti měření koncentrace chemických látek pomocí různých typů. Jako důsledek bylo po domluvě, proti zadání, zvoleno řešení s využitím Clarkovy elektrody. Toto přináší celou řadu výhod, zejména možnost měření v atmosféře, výraznou finanční úsporu a také potvrzuje důležitost dobré práce při tvorbě teoretických podkladů k práci. V druhé polovině je vlastní realizace zařízení. Zde je nutné podotknout, že díky dodavateli elektrody došlo k 5týdennímu zpoždění práce. Zvolené řešení v podstatě loguje hodnoty na SD kartu, které může uživatel extrahovat jako post proces, ovšem neobsahuje real-time signalizaci aktuálního stavu. Toto je výrazný nedostatek, protože uživatel nemá možnost v reálném čase upravit koncentrace plynů v komoře inkubátoru. V této souvislosti neobstojí ani deklarované absence Ethernet modulu, neboť je nepravděpodobné, že Ethernet nebude dostupný v blízkosti zařízení jako je konfokální mikroskop. Práce splňuje zadání ve smyslu měření koncentrace. Na návrhu a realizaci měření, ve smyslu snímání el. signálu, bylo ovšem možné pracovat i během nedostupnosti vlastní elektrody. V dnešní době již malá paměť mikrokontroléru neobstojí jako argument pro nepoužití LCD displeje. Po formální stránce práce obsahuje minimum chyb, práce s literaturou je na dobré úrovni. Celkově práci hodnotím "dobře" C / 70 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 102329