FILIP, S. Řešení problému kanadského cestujícího [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jiří

Zadání práce bylo zcela splněno. V prvé části práce autor zpracoval přehled typů problému kanadského cestujícího (CTP) a metod jejich řešení. Podrobně se přitom zaměřil na stochastickou variantu CTP, přičemž kromě existujících strategií řešení popsaných v literatuře navrhnul i dvě vlastní strategie. Ve druhé části práce programově implementoval vybrané i navržené strategie a vyhodnotil provedené experimenty. Diplomant měl dobrou pracovní morálku a při zpracování náročné problematiky také prokázal vysokou míru samostatnosti. Předložená práce je přínosem pro další zkoumání a vývoj metod pro řešení CTP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matoušek, Radomil

Velmi dobře odvedená diplomová práce s velmi dobrým potenciálem pro pokračování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101185