BLAHÚT, L. Optimalizace párování součástí ložisek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šeda, Miloš

Práce je zaměřena na praktické řešení párování ložisek ve výrobní firmě s využitím systému CODESYS. I když obsahuje značné množství detailních informací technického charakteru, popis použitého systému, návrh algoritmu a jeho popis, rigorózněji zaměřený čtenář vzhledem k názvu práce obsahující termín "Optimalizace" bude postrádat exaktnější vymezení, co je kritériem optimality a jaké jsou omezující podmínky. Práce je zpracována ve slovenštině, ke gramatické správnosti se proto nemohu vyjádřit, prezentační úroveň je velmi dobrá, na některých místech ji ale snižují ne příliš kvalitní naskenované obrázky, např. obrázek č. 11 na str. 25. V seznamu literatury jsou téměř výhradně internetové zdroje, zejména technické zprávy k použitému systému, chybí obecnější literatura, která by se zabývala optimalizačními metodami. Předností práce je její praktické využití a jako vedoucí práce vyzdvihuji také velkou samostatnost studenta, který diplomovou práci zpracoval téměř bez přímých konzultací, protože vzhledem k svému pracovnímu vytížení a častému pobytu v zahraničí měl velmi ztížené možnosti se účastnit výuky a docházet na konzultace. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Marada, Tomáš

Cílem předložené diplomové práce byl návrh a implementace algoritmu v prostředí Codesys pro optimalizaci procesu párování součástí ložisek. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou částí realizace programové části. V úvodu práce se autor věnuje popisu prostředí Codesys, kde popisuje práci v tomto prostředí, možnosti programování a programovací jazyky dle normy IEC 61131-3. Návrhu algoritmu párování byla věnována následující kapitola, V ní jsou také obsaženy požadavky na výsledné zařízení a zkušenosti z praxe. Výsledkem této kapitoly je několik algoritmů, které zabezpečují potřebné procesy od převodu analogové hodnoty snímače na průměr oběžné dráhy až po správu maticového zásobníku pomocí programů na vkládání, vyhledávání a odebírání pouzder. Navržené algoritmy obsahují seznam používaných vstupů a výstupů s popisem a datovým typem použitých proměnných. Proces párování byl navržen dvěma metodami. Poslední kapitola se věnuje implementaci navržených podprogramů v prostředí Codesys. Každý podprogram obsahuje grafické i textově popsané požadavky na vstupy a výstupy. Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 96686