MARTINI, S. Návrh uživatelsky přizpůsobitelného automatizovaného systému vizuální kontroly kvality pro montážní linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Houška, Pavel

Student k řešení zadané diplomové práce přistupoval aktivně a zodpovědně. Řešenou problematiku zvládl na úrovni odpovídající požadavkům na diplomovou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šubrt, Kamil

Předložená práce se zabývá problematikou uživatelsky přizpůsobitelného prostředí pro kontrolu kvality na montážních linkách. V rámci rešerše jsou uvedeny HW i SW prostředky strojového vidění. Jsou zmíněny vlastnsoti kamer, objektivy, vady, dále sw metody pro řešení nejčastějších úloh. Rešerše má pro účely práce dostatečný záběr a nesrovnalosti lze označit za minoritní. Dále jsou uvedeny nejčastější úlohy strojového vidění v procesu výstupní kontroly výrobků. Následuje návrh a realizace systému, jenž je popsán dostatečně podrobně. Pro ověření funcionality doporučuji její demonstraci během obhajoby. Realizovaný software je řešen komplexně s možností snadného budoucího rozšiřování. Pouze drobné nedostatky lze nalézt na vizuální stránce a proškolení uživatele pro zadávání mnohých parametrů, které ale s danou problematikou jsou nutně spojené. Cíle práce byly naplněny. Práce je na dobré úrovni a splňuje požadavky na diplomovou práci rozsahem i řešenou problematikou, proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101338