KRUTÁK, T. Návrh a realizace interaktivního grafického rozhraní pro komunikaci s robotickým konvojem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Věchet, Stanislav

Předložená práce se věnuje problematice realizace interaktivního grafického rozhraní pro komunikaci s robotickým semi-autonomním konvojem. Velkou část tvoří tvorba navigačního systému s využitím frameworku ROS (Robot Operating System) a jeho grafické nástavby RViz. Vlastní práce má technický charakter s přehledným členěním. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Růžička, Michal

Student se seznámil s aktuálním stavem frameworku ROS, dále prostudoval možnosti zobrazovacího modulu RViz, navrhnul GUI v prostředí RViz vhodné pro autonomní vozidla v konvoji a navržený systém otestoval. Poslední bod zadání byl otestován pouze simulačně, ale to nebylo specifikováno. Všechny cíle bakalářské práce byly splněny, a tudíž ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 101302