ZIMEK, T. Arduino: programování v prostředí Matlab/Simulink [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Radomil

Výborně odvedená bakalářská práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lang, Stanislav

Předložená práce pojednává o platformě Arduino se zaměřením na programování v prostředí Matlab/Simulink. Implementační část práce tvoří tři demonstrační úlohy, jejichž realizace zahrnuje kromě programování rovněž mechanické zhotovení (autonomní vozítko, manipulátor). Rozsah práce je dle mého soudu nadstandardní, neboť i jedna z úloh – sledování čáry či manipulátor – by společně s rešeršní částí tvořila důstojnou bakalářskou práci. Výroba autonomního vozítka a manipulátoru svědčí o značném úsilí, které musel student práci věnovat. Všechny body zadání byly splněny bez výhrad. Práce je přehledná, logicky členěná s dobrou grafickou úpravou. Drobnou výhradu mám pouze k občasnému používání nespisovných či neobratných výrazů. Přiložené programy jsou dobře členěné, přehledné a kvalitně okomentované. Práce jednoznačně prokazuje studentovy vynikající schopnosti pracovat na technických úkolech. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A / výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101269