BARTOZEL, Z. Návrh a realizace systému automatické kontroly připravků pro tvářecí stroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Věchet, Stanislav

Předložená práce se věnuje problematice návrhu a realizace systému automatické kontroly připravků pro tvářecí stroj. Navržené řešení zamezuje použití nevhodného přípravku pro tvářecí stroj a následnému poškození produktu, přípravků nebo stroje. Navržené řešení sestává z tvářecího stroje, PLC a mikropočitače Raspberry Pi. Celá práce ma praktický charakter využitelný v průmyslové praxi. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Michl, Antonín

Práce obsahuje mnoho pravopisných a stylistických chyb, což může na čtenáře působit, že autor práci po sobě nečetl. Důvěryhodnost a kvalitu práce také snižuje skutečnost, že autor místy uvádí nepodložené (neocitované) údaje. Dovoluji si citovat ukázku kódu (str. 28) "While true # nekonecny cyklus, ke splnění podmínky nemuze dojit", která vypovídá o práci samotné. Práci jako celek nehodnotím příliš kladně. Ovšem vzhledem k faktu, že se jedná o realizační problém, oceňuji rozsah problematiky, který musel student zpracovat. Cíle práce jsou splněny, práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením: C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 101314