DITRYCH, M. Připojení elektrokotle pro poskytování podpůrných služeb v teplárnách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Wasserbauer, Vojtěch

Bakalářská práce Marka Ditrycha řeší technické možnosti a ekonomickou výhodnost instalace elektrokotle pro poskytování podpůrných služeb. Instalace tohoto elektrokotle je situována do elektrárny Opatovice. Autor v práci nejprve popisuje jednotlivé systémové a podpůrné služby, které se používají při řízení elektrizační soustavy. Dále zmiňuje vliv obnovitelných zdrojů energie na toto řízení. Autor také zmiňuje podpůrné služby používané při kombinované výrobě elektrické energie a tepla. V kapitole 3 poté popisuje jednotlivé typy elektrokotlů a princip jejich fungování. Dále je v práci popsán současný stav v elektrárně Opatovice a také případy použití elektrokotle v jiných elektrárnách v ČR. V hlavní části práce jsou porovnány tři způsoby připojení elektrokotle v elektrárně Opatovice, je navrženo nejvýhodnější řešení instalace, dále je navrženo kabelové připojení elektrokotle a na závěr je provedeno ekonomické zhodnocení. Bakalářská práce plně odpovídá zadání, je vhodně strukturována a je ideálním podkladem pro praktickou realizaci uvedeného projektu v elektrárně Opatovice. Práce se opírá o řadu převážně odborné literatury. Vyskytuje se v ní ovšem řada slohových chyb a chyb větné skladby. Vysvětlení některých pojmů je velmi obtížně pochopitelné. Student pracoval zodpovědně a pravidelně konzultoval dílčí výsledky. Velmi kladně hodnotím samostatnost studenta při vypracování práce a také jeho spolupráci se zadavatelem této práce. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Dále se v bakalářské práci vyskytují tyto chyby: V kapitole 4.1 nesouhlasí slovní popis obrázku s obrázkem 4-1. V kapitole 4.3.2 se autor odkazuje na obrázek, který se v práci nevyskytuje. U obrázků 5-2 a 5-3 a zároveň u kapitol 2.4 a 5.2.4 není jasné, ze které literatury byly informace čerpány. V kapitole 5.2.4 je popis použitých typů ochran poněkud nejasný. Pro výpočet 5.2 není uvedena maximální provozní teplota pro daný kabel. Při výpočtu náhradní rezistance transformátoru jsou chybně označeny ztráty nakrátko za ztráty naprázdno. Při výpočtu parametrů náhradního zkratového obvodu je zanedbána rezistance transformátorů, ale toto zjednodušení zde není odůvodněno.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Příhoda, Martin

Viz. příloha.

Navrhovaná známka
A
Body
91

eVSKP id 102516