SVOBODOVÁ, S. Rozvoj obchodních aktivit podniku na trhu domácí automatizace a regulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Autorka si zvolila téma, které je samo o sobe poměrně komplikované, a sice rozšíření obchodních aktivit firmy do oblasti B2C, při stávajícím B2B charakteru firmy. Téma je komplikováno také oblastí, ve které společnost působí, kterou můžeme chápat jako specifickou oblast spadající pod IT. Pro danou oblast bychom patrně mohli použít i označení "SMART technology". Posledním faktorem, který náročnost tématu prohloubil, je stávající přístup k organizaci a fungování firmy. Autorka předložila návrhy, které jsou nepochybně možným východiskem pro další rozpracování a vymezují potenciální chování v oblasti B2C, které je pro danou firmu do jist míry "nová". Přes řadu uvedených připomínek se domnívám, že autorka jednoznačně projevila schopnost řešit komplexní problém v podmínkách podnikání na trhu informačních technologií. Prokazuje schopnost kombinovat znalost trhu informačních technologií s postupy z oblasti marketingu. Jistá obecnost návrhů je dána patrně také postupným zjištěním potřeb firmy, které se ukázaly být spíše strategického než operativně-taktického charakteru. S tím souvisí také požadavek na utajení práce, protože reálně obsahuje informace strategického charakteru. Autorka zpracování práce konzultovala zejména v počáteční etapě zpracování, při finalizaci pracovala spíše samostatně. V daném případě nejde ani tak o výtku, jako o pouhé konstatování faktu. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky: Vysvětlete klíčový problém nového zaměření na B2C v případě dané firmy. Jaké nástroje by bylo možné zvolit pro celkový souhrn analytické částí? Vysvětlete aplikaci alespoň jednoho z nich. Jakým způsobem bystě postupoval v případě realizace navržených opatření? Konkretizujte postup pro jedno z nich. Jak byste řešila potřebu kvantifikovat přínosy a náklady navrhovaných opatření. Jak byste vysvětlila potenciálnímu zákazníkovi ze segmentu B2C, co mu firma nabízí? Vycházejte z toho, že zákazník naprosto nechápe technickou stránku řešení a pouze požaduje "chytré řešení pro dům".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E Cíl práce je jasně definován a vychází z reálných potřeb a záměrů konkrétní firmy. Samotný problém, který vedl k zadání, by bylo vhodné lépe vymezit, a to hned v kapitole cíle a metody. Autorka vymezuje problém více alespoň v kapitole v kapitole 1.7, a to v kontextu zvolených teoretických východisek. Cíle práce jsou naplněny dostatečně.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E Volba metod řešení celkově odpovídá jak zaměření práce, tak zaměření oboru, který autorka studuje. Vymezení metodiky je sice poněkud obecné, ale odpovídá úrovni bakalářské práce. Obsahuje jisté nedostatky a chyby - např. označení Porterova modelu jako přístupu pro vnitřní analýzy, přičemž následná aplikace je správná. Autorka opírá řešení práce o poměrně rozsáhlý teoretický základ, který je vhodně zvolen a v dobrém slova smyslu přesahuje obvyklý rozsah bakalářských prací. Velmi kvalitně je zpracován souhrn teoretických východisek. Současně s tímto souhrnem autorka uvádí upřesnění řešeného problému. Autorka mohla lépe volit metody pro celkový souhrn analytické části.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E Autorka volí v analytické i návrhové části poměrně komplikovanou strukturu, která spolu se zvoleným opisným stylem vyjadřování a množstvím zkratek poněkud snižuje přehlednost práce. Bylo by vhodné zařadit seznam zkratek. Pro přehlednost práce by bylo vhodné více využit jasnou formulaci dílčích závěrů analýz, používat tabulky apod. Některé popisy (zejména technické detaily produktů a řešení) by pak mohly být přesunuty do příloh. Poměrně zajímavým způsobem je provedeno hodnocení segmentace trhu. Autorka by měla uvést za jaké období je analýza provedena. Samotná analýza je relevantní, horší je pouze prezentace zjištěných údajů. K dílčím nedostatků v prezentaci zjištění patří také například chybějící upřesnění toho, z čeho jsou určena procenta v grafu 1. V kapitole 2.3 autorka uvádí analýzu "mikro a makro prostředí". Mikroprostředí vymezuje jako vlivy, které společnost může významně ovlivnit. S ohledem na to, že používá i Porterů model, toto vyjádření není správné. Analýza je jako celek velice detailní a rozsáhlá a v tomto kontextu je nedostatkem chybějící jasné shrnutí závěrů analýzy.
Praktická využitelnost výsledků E Návrhová část má problematickou strukturu. Autorka začíná vymezení poslání, není ovšem jasné, jak vzniklo a proč je zde uvedeno. V úvodu chybí východiska návrhů, která jsou následně uvedena alespoň u jednotlivých opatření, kde jsou rovněž zmíněny i některé klíčové závěry analýz. Vlastní navrhovaná opatření mají z větší části charakter strategických rozhodnutí a obecnějšího rámce chování. Z logiky by však celkové strategické pojetí vyžadovalo poněkud odlišné pojetí analýzy. Některé kroky jsou zpracovány v podobě konkrétního výstupu (např. návrh baneru nebo úvodní stránky). Spíše obecně je provedeno také zhodnocení navrhovaných opatření. Pozitivně lze hodnotit fakt, že v logice návrhů autorka jednoznačně vycházela z podmínek dané firmy operující na specifickém segmentu v oblasti smart technologií.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Autorka používá řadu termínů a označení v anglickém jazyce. Vzhledem k rozsahu a specifičnosti terminologie by bylo vhodné zařadit do práce slovník použitých pojmů, podobně jako dříve zmíněný seznam zkratek. Práce má velmi komplikovanou strukturu, některé její části jsou nevhodně zařazeny.
Práce s informačními zdroji, včetně citací D Na některých místech autorka nepřesně cituje, když uvádí zdroj "vlastní zpracování", bez jasného vymezení zdrojě použitých informací (zejména u obrázků). Z textu je pak v zásadě zřejmé, jaké zdroje jsou použity. Doporučoval bych zejména zpřesnit uvádění zdrojů informací o firmě.
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Škorpík, Adam

V práci je prokázaná schopnost studentky aplikovat získané teoretické poznatky v analytické i návrhové části práce. Kladně hodnotím metody a kritéria použité pro segmentaci trhu a oceňuji použití See-Think-Do-Care konceptu. Pro praktickou využitelnost výsledků by bylo potřeba návrhy ještě konkretizovat a doplnit o názorná řešení pro všechny vybrané kategorie, včetně vyčíslení nákladů, ale vzhledem na stanovené cíle, rozsah a celkové pojetí bakalářské práce je návrh opatření dostatečný. Pro jednodušší vyhodnocení přínosů bych ocenil doplnění definic přínosů práce i na kvantitativní úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103470