BRÄUER, J. Aplikace pro vyčítání dat z chytrých měřičů pomocí bezdrátové technologie ZigBee [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeman, Kryštof

Bakalářská práce studenta Jonáše Brauera na téma aplikace pro vyčítání dat z chytrých měřičů pomocí bezdrátové technologie ZigBee v teoretické části popisuje Internet of Things, na který navazuje popisem Machine-to-Machine. Dále práce popisuje technologii ZigBee. Tyto znalosti jsou dále zhodnoceny v praktické části, ve které student navrhl a vytvořil aplikaci pro vyčítání dat ze senzoru připojeného pomocí ZigBee modulu. Student celý semestr pilně pracoval a pravidelně komunikoval. Dokázal samostatně řešit problémy a výsledná aplikace splňuje zadání. Na základě výše uvedených důvodů hodnotím práci známkou A / 96 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Štůsek, Martin

Bakalářská práce studenta Jonáše Bräuera se zabývá vyčítáním dat z chytrých měřičů skrze bezdrátový protokol ZigBee. Teoretická část je zaměřena na úvod do problematiky Internetu věcí a podrobný popis technologie ZigBee. Práce obsahuje logicky dělený text zabývající se popisem jednotlivých vrstev protokolu, od fyzické až po aplikační. Popis obsahuje také způsoby adresování a vytváření sítí v rámci ZigBee. Text je kvalitativně na vysoké úrovni, avšak z formálního hlediska by bylo vhodné obrázek 3.7 přeložit do češtiny. V praktické části je popsána implementace programu pro komunikaci skrze technologii ZigBee s využitím modulů XBee od společnosti Digi. Vytvořený program umožňuje konfiguraci komunikačního modulu skrze textové uživatelské rozhraní založeného nad knihovnou Lanterna a dále ukládání získaných dat do textového souboru. Získávaná data jsou definována v konfiguračním souboru, kde každý řádek definuje vykonávaný příkaz. Student ve své práci splnil všechny body zadání, avšak z pohledu vizualizace získaných dat by bylo vhodné vytvořenou aplikaci rozšířit o modul pro vizualizaci získaných dat, například použít knihovnu gnuplot. Na základě uvedených informací hodnotím práci stupněm A / 90 bodů a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 101884