FINDEJSOVÁ, A. Rukavice se senzory ohybu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Oto

Studentka navrhla a realizovala rukavici s integrovanými senzory ohybu, vytvořila komunikační rozhraní pro akvizici dat v Matlabu a vizualizovala ohyby prstů rukavice na anatomickém modelu horní končetiny v prostředí Matlab toolbox for modeling. Teoretická část práce se opírá o kvalitní literární rešerši principů a vlastností tenzometrů a flex-senzorů a je zakončena zdůvodněným výběrem senzoru pro realizaci rukavice, včetně popisu jeho výhod a limitací. Realizace rukavice je funkční a dobře dokumentovaná, stupeň flexe prstů odpovídá změřeným hodnotám. Algoritmus pro výpočet ohybu modelu ruky ve vizualizačním prostředí je korektní a jeho dílčí kroky jsou pečlivě okomentovány. Praktická část práce je zakončena návrhem zdařilé laboratorní úlohy. Studentka k vypracování práce přistupovala svědomitě, využívala možností konzultací, sama přicházela s podnětnými návrhy a věnovala se práci soustavně oba semestry. Formální úroveň práce je výborná, obrázky jsou názorné a graficky vydařené. Studentka zcela splnila požadavky zadání práce. Jediná výtka se týká výskytu drobných hrubek v textu.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Cicková, Pavlína

Studentka Anna Findejsová se ve své bakalářské práci zabývala návrhem a realizací rukavice se senzory ohybu. Předložená práce splňuje formální požadavky, je logicky členěná a jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Práce obsahuje dostatečný počet obrázků a tabulek, její jednotlivé části jsou vyvážené a vhodně strukturované. Práce je psána srozumitelným jazykem, vyskytuje se v ní jen minimální počet překlepů a nekonzistence ve formátování (např. psaní 2,2‘‘ / 2.2‘‘ / 2,2 palce). Práce je podložena 18, především zahraničními zdroji a je dodržen jednotný styl citací dle požadované normy. V textu existuje několik málo tvrzení, která jsou podpořená citacemi nejasně (např. Denavit-Hartenbergovy parametry). Kladně hodnotím srozumitelně zpracovanou teorii uvádějící do zkoumané problematiky, ovšem v textu mi schází porovnání s podobnými výzkumnými pracemi, ze kterých studentka vychází. Kvalitu práce zbytečně snižují některé obrázky kvůli své horší čitelnosti (Obrázek 13: Schéma obvodu, Příloha A – Vývojový diagram). Na str. 32 studentka popisuje, že je dle tabulky 5 patrná lineární závislost změny napětí – tuto závislost by ovšem bylo vhodné znázornit také v grafu, navíc v tabulce chybí jednotky uváděných veličin. Vytýkám nešikovné rozdělení obrázku 15 na dvě strany (str. 35/36). Velmi oceňuji přiložený názorný videozáznam vizualizace sestrojeného funkčního zařízení. Ačkoliv práce obsahuje několik nedostatků, většina výhrad je pouze formálního charakteru. Studentka plně splnila všechny body zadání bakalářské práce. Práci považuji za zdařilou a doporučuji k obhajobě. Hodnotím stupněm B.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 102307