KORBEL, J. Interaktivní aplety pro podporu výuky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajmic, Pavel

Pan Jakub Korbel zpracoval ve své bakalářské práci čtyři výukové aplety a příslušnou teorii. Konzultace byly víceméně pravidelné a student plnil úkoly , na kterých jsme se dohodli. Ocenil bych větší samostatnost, větší vhled do problematiky. Text obsahuje části, které spadají spíše do středoškolské matematiky a jsou tedy zbytečné. Aplet ke konvexní optimalizaci v některých případech najde špatné řešení, a je tedy pro výuku nepoužitelný. Ostatní aplety považuji za zdařílé, zejména u sazebního obrazce musel student řadu věcí předpočítat a naučit se naprogramovat.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Mekyska, Jiří

Student splnil všechny požadavky bakalářské práce a vytvořil 4 interaktivní aplety, pomocí kterých bude studentům VUT vysvětlována problematika gama-korekce obrazu, bitových rovin obrazu, návrhu sazebního obrazce a iterativního chování proximální gradientní metody pro minimalizaci součtu konvexních funkcionálů. Samotná práce je na nízké odborné úrovni a trpí mnohými formálními nedostatky (viz výčet na konci posudku). Praktickou část (tj. samotnou implementaci apletů) hodnotím kladně, tyto aplety splňují svůj účel. I když nefungují v rozšířeném prohlížeči Google Chrome (konkrétně ve verzi 58.0.3029.110, 64-bit). Výčet nedostatků práce: - v textech je špatná gramatika, vyskytuje se špatné skloňování, občas chybí čárky v souvětích, texty obsahují překlepy, atd. - abstrakt práce je příliš strohý - práce absentuje seznam veličin a zkratek - některé odstavce jsou špatně odsazeny - autor neznačí množinu reálných čísel dle konvencí - některé obrázky měly být vloženy ve vektorové grafice (např. obr. 2.1–2.6, 2.13–2.14, 2.17), tak, jak jsou vloženy, jsou někdy špatně čitelné - chybí závorky ve vzorcích na konci strany 11 - připadne mi zbytečné uvádět do vysokoškolské práce, jak vypadají průběhy základních funkcí, jako je lineární, mocninná atd. (obr. 2.2–2.5) - strana 14, předpokládám, že autor zaměnil zkratku CCD za CDD - některé proměnné sází autor stojatě - bity ve vzorci (2.5) mají váhy, které odpovídají mocnině 2, nikoliv váhy 0 – N-1. - u histogramů chybí popisy os - obrázky 2.18 – 2.21 obsahují jen výpis kódu, tudíž měly být vysázeny jako výpis - nesouhlasím s tvrzením, že je v dnešní době nejpoužívanějším webovým prohlížečem Internet Explorer (tvrzení je možné popřít různými dostupnými statistikami) - u apletu gama korekce mohly být popsány osy grafů.

Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 102070