SLÁMA, A. Měření polohy objektu v prostoru pomocí dvojice kamer [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Petr

Student přistupoval k řešení práce aktivně, po celou dobu využíval pravidelné konzultace. Formálně je práce na dobré úrovni, text je logicky a věcně členěn, po odborné stránce by se dalo vytknout, že v teoretickém úvodu nebyla věnována pozornost i ostatním metodám pro extrakci prostorové informace jako je např. hloubková mapa či další triangulační metody (lineární triangulace je zpracována na 3 strany textu). Výsledky testování realizovaného měřicího zařízení jsou přehledně statisticky zpracovány včetně vyhodnocení přesnosti při různých rozestavění použitých kamer. Práci doporučuji hodnotit jako výbornou.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Říha, Kamil

Práce je po formální stránce vhodně členěna, je ilustrována odpovídajícími obrázky a celkovým vývojovým diagramem navrženého řešení. V textu se místy vyskytují nelogické formulace (např. „pravděpodobnost určitého bodu“ na str. 20) a postrádám v něm popis některých použitých metod: např. mi chybí alespoň základní popis stěžejních technik pro detekci význačných bodů v obraze (funkce goodFeaturesToTrack – viz otázka č. 1). Přejímané obrázky jsou řádně citovány, obr. 3.1 a 3.2 však bylo vhodnější překreslit, nákres paralelního promítání je navíc použit vcelku zbytečně. Zdrojové kódy jsem na přiloženém CD nenalezl (viz otázka č. 2). Vzhledem k tomu, že zadání bylo splněno a uvedené výtky jsou spíše méně významné, doporučuji práci hodnotit jako velmi dobrou.

Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 101836