ZEMÁNKOVÁ, Š. Výzkum dynamických parametrů porovnávající zvukové nahrávky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kiska, Tomáš

Studentka Šárka Zemánková vypracovala práci na téma výzkum dynamických parametrů porovnávající zvukové nahrávky. Byly shrnuty a popsány jak metody zpracování hudebního signálu, tak samotné parametry popisující dynamiku. Zadání práce bylo splněno a bylo dosaženo dobrých výsledků. Z obsahového hlediska práce obsahuje vše podstatné, nicméně by práci prospělo lepší vyhodnocení samotných parametrů a následná diskuze. Co se týče jazyku práce, tak bych uvítal o něco odbornější úroveň, i přes to je práce z gramatického hlediska, až na pár výjimek na dobré úrovni. I přes měně časté konzultace průběžných výsledků a výše uvedené důvody navrhuji studentce známku 80/B.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Smékal, Zdeněk

Cílem bakalářské práce bylo srovnání interpretace hudebních nahrávek z hlediska dynamiky. Kromě dynamiky, která je uvedena v zadání, autorka také se zmiňuje o dalších vlastnostech hudební interpretace, jako je tempo a barva zvuku. Po stránce grafické má práce průměrnou úroveň, autorka směšuje pojmy amplituda harmonického signálu a modul reálného nebo komplexního signálu. Plete si pojmy spektrum diskrétního signálu s definicí výkonové spektrální hustoty. Také dosti nepřehledně směšuje spojité a diskrétní veličiny. Např. v definici střední hodnoty dané vztahem (3.1) je použita veličina t, která zde vyjadřuje spojitou veličinu (patrně čas). Již ale ve vztahu (3.4) značí stejná veličina počet rámců. Na obr. 1 jsou uvedeny grafy spektra a časové průběhy bez označení veličin a jejich jednotek, přičemž časové průběhy jsou zakresleny velmi nepřesně. Autorka vypočítala pomocí MIR toolboxu a programu Praat přes 40 parametrů a pomocí nich hodnotí velmi subjektivně závislost vybraných parametrů na roku, v němž bylo dílo předvedeno. Pojmy jako „nejpodstatnější parametry“ nebo „nejzajímavější průběh“, uvedené v kapitole 8, působí dosti vágním dojmem bez objektivního matematického vyhodnocení. Je škoda, že autorka nevěnovala více pozornosti operátorům typu TKEO, které právě velice dobře vyhodnocují modulační obálku hudebního signálu. Přes tyto uvedené skutečnosti lze konstatovat, že zadání bakalářské práce bylo splněno.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 101910