PIZÚR, L. Šestinohý kráčivý robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šteffan, Pavel

Student Lukáš Pizúr vypracoval bakalářskou práci na téma Šestinohý kráčivý robot. Práce je přehledně rozdělena mezi teoretickou a praktickou část. Rozsah práce odpovídá pracím tohoto typu. Šestinohého kráčivého robota je možné plně ovládat přes PC aplikaci. Jednotlivé elektronické části byly realizovány, vyzkoušeny a proměřeny včetně nutného softwarového vybavení. Navržené zařízení je dotaženo do finální podoby. Při realizaci robota se student musel vypořádat s velkým množstvím konstrukčních problémů, které nastávaly během realizace. K řešení dané problematiky student přistupoval velmi zodpovědně, pravidelně chodil na konzultace a sám navrhoval možná řešení vzniklých problémů. Student při práci vhodně využíval dostupnou literaturu. Navržené řešení je přínosné a je možné jej dále rozšiřovat. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Háze, Jiří

Student si vybral velmi zajímavou realizaci a tou je šestinohý kráčivý robot. . Hned na úvod lze konstatovat, že téma práce bylo v zásadě splněno. Práce je psaná přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Text práce je místy hovorový s drobnými překlepy. Realizace práce je přehledná, doplněna o řadu schémat, vývojových diagramů potřebného SW. V tomto směru mám připomínku k samotné realizaci. Jak sám student přiznává v závěru, výsledný robot trpí celou řadou neduhů, které by bylo vhodné odstranit. Je proto zarážející, že tak alespoň v některých případech neučinil. I přes uvedené výtky se jedná o velmi pěknou práci, kterou hodnotím stupněm B.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 102989