JENDRUŠÁK, J. Behaviorální syntéza digitálních obvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Vojtěch

Student Ján Jendrušák vypracoval bakalářskou práci na téma Behaviorální syntéza digitálních obvodů. Cílem práce bylo seznámit se s behaviorální syntézou v nástroji Stratus HLS od firmy Cadence, popsat postup implementace vzorového algoritmu a analyzovat vliv různých nastavení nástroje na výsledky syntézy. Jako vzorový algoritmus byl zvolen dobře známý algoritmus FFT Radix-2. Cíle práce byly splněny. V textu je popsán postup při práci s nástrojem. Vliv nastavení syntézy na architekturu výsledného zapojení je detailně rozebrán a bohatě doplněn tabulkami s výsledky pro jednotlivé konfigurace. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Student si práci rozdělil rovnoměrně, pracoval samostatně a pravidelně docházel na konzultace v průběhu celého semestru. Domnívám se, že text práce může být dále využit jako vhodný zdroj informací pro začínajícího uživatele nástroje Stratos HLS. Na základě uvedených faktů navrhuji hodnocení A/98 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Fujcik, Lukáš

Práce se zabývá behaviorální syntézou pro návrh digitálních integrovaných obvodů v nástroji Cadence Stratus. Student se zaměřil na praktický návrh algoritmu FFT a provedl důkladnou analýzu různých možností nastavení nástroje s dopadem na finální syntézu. Odborná úroveň bakalářská práce je na velmi slušné úrovni. Řešená problematika je velmi komplexní a student se chopil této výzvy velmi zodpovědně. Logická struktura diplomové práce a návaznost jednotlivých kapitol je na dobré úrovni. Z práce je znatelné, že je student podrobně obeznámen s danou problematikou. Student efektivně využil dostupnou literaturu a získané znalosti použil pro zdárné dokončení bakalářské práce. Na základě uvedených faktů navrhuji hodnocení bakalářské práce stupněm A/98.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 102979