VÁŇA, M. Návrh a ověření rádiové sítě typu MESH pro bez licenční pásmo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fujdiak, Radek

Student pracoval po celou dobu s velkým nasazením, pravidelně konzultoval dílčí části práce a projevil velkou ochotu pracovat na daném tématu a to nad míru samotného zadání. V práci je velice dobře popsána teoretická stránka problematiky, jsou vytvořeny vlastní simulace, na které dále navazují praktická experimentální měření. V rámci samotného zpracování práce mohly být lépe popsány simulační nástroje i samotné simulace, což však považuji pouze za minoritní chybu. Po formální stránce až na drobné chyby je práce na velmi vysoké úrovni. Student také dostatečně pracuje s literaturou. Velice kladně dále hodnotím dobrovolnou účast na konferenci EEICT 2017 a tzv. „hekaton“ technologie IQRF, kterou se student ve své práci zabývá. Z těchto důvodů hodnotím práci známkou A/97.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Mlýnek, Petr

Zadání považuji za splněné, byla zprovozněna funkční rádiová síť MESH IQRF a na ní porvedeny experimentální měření podpořené simulací. Kladně hodnotím sestavení metodologie měření před samotným měřením. Výtku mám k popisu simulačních nástrojů, které nejsou potřebně představeny a komentovány, čímž nelze věrohodně diskutovat výsledky následných simulací. Po formální stránce je práce, až na drobné nedostatky, v pořádku. Proto hodnotím A/90.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 101870