CHMELAŘ, V. Řídicí jednotka pro monitorování klimatických podmínek u chovu jedlého hmyzu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Adámek, Martin

Řešitel Vít Chmelař měl za úkol navrhnout a realizovat jednoduchou řídicí jednotku pro experimentální monitorování specifických klimatických podmínek u chovu jedlého chovu hmyzu, která měla být řízena mikrokontrolerem Atmel ATmega 2560 s možností zpracování dat pomocí počítače třídy PC. Do tohoto úkolu se student dokázal vnořit bez výraznějších problémů a v druhé polovině práce pracoval na problému již zcela samostatně. Student zcela sám zrealizoval funkční konstrukci zadaného zařízení. Z důvodu drobných chyb v konstrukci, nenadálých problémů vzniklých v samotném závěru práce a nárůstu nových požadavků kladených na vyráběné zařízení je k doladění zařízení do finální podoby potřeba ještě další vývoj. I přes tyto komplikace student zadání práce splnil a prokázal schopnosti kladené na bakalářskou práci. Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji studenta přijmout k obhajobě a navrhuji hodnocení: Velmi dobře (B)

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Šandera, Josef

Diplomant měl za úkol se seznámit s problematikou monitorování klimatických podmínek při chovu jedlého hmyzu a navrhrnout, realizovat a otestovat řídící jednotku s mikrokontrolérem Atmel ATmega2560. Jednotka by měla monitorovat klimatické podmínky (teplota, vlhkost, osvětlení, koncentrace CO2 a NH3). V úvodní části jsou velice stručně uvedeny důvody a bioklimatické faktory pro chov jedlého hmyzu. Potom následuje popis mikrokontroleru, programovacího prostředí a jsou popsány použitelné snímače. V práci jsou zbytečně uvedeny některé všeobecně známé věci (sběrnice, provedení karty SD a další) na úkor navrhovaného řešení systému. V praktické části je uveden návrh jednotlivých částí zařízení včetně použitých snímačů. Diplomant sestavil obslužný program jednotky a vyřešil ukládání naměřených dat do tabulkového procesoru. Z práce jednoznačně nevyplývá co skutečně navrhl a skutečně odzkoušel. Práce je slušně graficky zpracovaná prakticky bez formálních chyb. Lze však vytknout použití amerického způsobu značení symbolů u některých převzatých schémat. Vzhledem k daným skutečnostem doporučuji přijmout práci k obhajobě s uvedeným hodnocením. V Brně dne 14.6.2017

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 102976