SMEJKAL, J. Keramická pouzdra - iterakce kovů s keramickými materiály při výpalových teplotách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Řezníček, Michal

Student se ve své práci zabývá experimentálním ověřením kompatibility různých druhů kovů s keramickou substancí při jejím výpalu. Úvodní motivací bylo vytvoření vakuotěsného elektrického propojení přes keramický dílec (např. pouzdro). Je velkoá škoda, že toto téma nebylo studentem řešeno po celou dobu semestru stejně intenzivně jako v jeho samotném závěru. Bohužel musím konstatotavat, že student docházel na konzultace nepřipraven. Spolupráce se nesla v duchu neustálého odkládání termínů a opětovného probírání již diskutovaného. Díky tomu započala experimentální část práce téměř až na konci května. Na druhou stranu předvedl student ve zpracovávání práce až neuvěřitelnou aktivitu v samotném závěru semestru. Z tohoto důvodu je nakonec výsledná práce poměrně zdařilá. Sám jej považuji za velmi schopného technika, který má ovšem zásadní problém s organizací své práce a její systematičnosti. Z tohoto důvodu navrhuji bodové hodnocení 54b.

Navrhovaná známka
E
Body
54

Posudek oponenta

Adámek, Martin

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování keramiky jako materiálu pro inženýrské aplikace se zaměřením na průchodky pro elektrický signál v pouzdrech z korundové keramiky. Po teoretické části práce zaměřené na dostupné a potenciálně vhodné materiály pro vytvoření vodivé cesty ve vysokoteplotně vypalované keramické struktuře následuje experiment, ve kterém je vybrané 6 vybrtaných kovů a slitin vlisováno do vysokoteplotní keramiky a následně vypáleno a zkoumáno. Student z výsledků vyhodnucuje 5 kovů jako nevhodných pro vysokoteplotní vypalování v normální atmosféře a 1 jako perspektivní. Měření je však podloženo malým počtem vzorků (str. 39 - celkem 12 vzorků se 6 různými kovovými materiály) a bylo by potřebné na této problematice dále pracovat včetně chemické analýzy. Formální stránka práce je na dobré úrovni, i když se student v práci nevyhnul některým chybám, např. popis obr. 4.7 je rozdělen na 2 strany, nadpis tabulky začíná malým písmenem, avšak v popisu se objevuje písmeno velké (tab. 2.2) a pod. Student popisuje experiment do velmi podrobných detailů, které však nejsou vhodné pro odborný technický text (chybí pinzeta). Dobrý dojem trochu kazí i zřídka vynechaná menší prázdná místa. Vzhledem k výše jmenovaným skutečnostem hodnotím práci stupněm Uspokojivě D (65b)

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 102990