LEKSA, F. Energetická soběstačnost malé čistírny odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Michal

Předložená bakalářská práce se zabývá energetickou soběstačností malé čistírny odpadních vod. Za hlavní cíl si klade vytvoření modelu systému v programu PSCAD, který by jednak implementoval reálné energetické požadavky konkrétní domovní čistírny a který by, ve vazbě na soběstačnost ČOV, uvažoval spolupráci s vybranými elektrickými zdroji. Teoretická část provádí komplexní rozbor čistíren odpadních vod. Konkrétně v kapitole 2 je zmíněn dotčený legislativní rámec, je uvedeno rozdělení odpadních vod nebo jsou ukázány hlavní emisní standardy pro hodnocení znečištění odpadních vod. Dále se kapitola zaměřuje na detailní popis čistících procesů a technologického vybavení komunální a domovní ČOV. Pro konkrétní čistírnu je také demonstrován očekávaný instalovaný výkon potřebných elektrických zařízení, což poskytuje základní představu o energetické náročnosti ČOV. V kapitole 3 je představena lokalita, kde je konkrétní domovní čistírna umístěna. Dále je uvedena charakteristika okolí, a to z pohledu možného umístění FVE či VTE. Kapitola také blíže popisuje reálnou ČOV a je prezentována její energetická náročnost pro jeden vybraný den. Energetická náročnost byla stanovena na základě reálného měření elektrických a neelektrických veličin, tj. byly zaznamenávány například i činnosti, které ovlivnily přítok odpadní vody do ČOV atp. Kapitola 3 také představuje návrh koncepce připojení ČOV a spolupráci s ostatními energetickými systémy. Pro potřeby modelu se uvažuje, že charakter spotřeby ČOV zaznamenaný z reálného měření je následně použit pro simulaci energetické náročnosti čistírny v rámci zvoleného konceptu. Teoreticky jsou zde dále přiblížena řešení modelů slunečního záření, fotovoltaického panelu a baterie, tj. dalších částí, které společně s ČOV v sobě výsledný model implementuje. Praktická realizace modelu systému je uvedena v kapitole 4, kde je podrobně uvedena parametrizace jednotlivých částí modelu a je představen koncept řízení systému. V kapitole 5 jsou popsány jednotlivé realizované experimenty a jsou ukázány dosažené výsledky vč. odpovídajících komentářů. Velmi pozitivně oceňuji přístup autora/studenta při řešení poměrně časově náročného tématu. Kromě pochopení základních teoretických závislostí a principů použitých technologií a návrhu provozních scénářů, si musel osvojit také práci v programu PSCAD. Struktura práce je jednoznačná. Návaznost kapitol je logická a odpovídá systematickému řešení dílčích cílů bakalářské práce. Počet literárních zdrojů je v souladu s obecnými požadavky kladenými na bakalářské práce. Obdobně lze hodnotit také charakter jednotlivých literárních zdrojů. Student/autor práci konzultoval pravidelně avšak s delšími časovými rozestupy. V textu práce se vyskytuje neodborná terminologie, překlepy nebo gramatické a stylistické chyby. Četnost těchto nedostatků není vysoká, tudíž výsledná kvalita práce a její hodnocení není tímto zásadně ovlivněno. Lze konstatovat, že jednotlivé body zadání bakalářské práce byly splněny. Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji 89 b.

Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Pěcha, Jiří

Předložená práce pojednává o problematice ostrovního provozu domovní čistírny odpadních vod (ČOV). Práce je rozdělena na teoretickou část zabívající se obecnou problematikou ČOV a praktickou část je zaměřena na popis systému. V praktické části jsou uvedeny vztahy pro výpočet dopadajícího záření a návrh matematického modelu fotovoltaického zdroje, akumulační baterie a systému řízení napájenív programovém prostředí PSCAD. V závěru práce jsou testovány tři provozní scénáře pro zabezpečení napájení ČOV. Práce splňuje všechny body zadání. Kapitoly na sebe logicky navazují, ale některé pasáže jsou pro čtenáře hůře pochopitelné, popis některých technologických principů není úplně jasný. Text obsahuje občasné překlepy (odkaz na obrázky atd.), tyto a další nedostatky mají za následek snížení kvality práce. U vykreslených grafů bych volil lepší měřítko časové osy. Práce nepřináší nové poznatky, ale poukazuje na možnosti řešení při zajištění nezávyslého napájení domovní ČOV. Citace všech textů v práci jsou dostatečném rozsahu a celkově použitá literatura je úměrná k rozsahu práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 84 body (B)

Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 99023