KOPEČNÝ, D. Tvorba laboratorních přípravků pro bezdrátový přenos elektrické energie založený na magnetické indukci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Krbal, Michal

Předložená bakalářská práce studenta Davida Kopečného se skládá z teoretické části, ve které se autor seznamuje s principem bezdrátového přenosu, dále je vytvořen podrobný a aktuální přehled používaných technologií a dosahovaných parametrů. Praktická část práce je věnována vhodnému výběru zapojení, návrhu a vlastní realizaci laboratorního modelu bezdrátového přenosu. Součástí práce je i laboratorní měření, kde si student ověřil funkčnost modelů a změřil si provozní parametry se zaměření na určení maxima přenášené účinnosti v závislosti na vzdálenosti přenosu a impedančním přizpůsobení. Odevzdaná bakalářská práce vykazuje velké množství především formálních nedostatků. Určité části práce vypadají, jakoby by byly psány narychlo a bez dostatečné zpětné kontroly. Příkladem jsou často vynechaná slova a překlepy, veličiny v Seznamu zkratek nejsou psány kurzívou. Namísto toho jsou kurzíva použita pro jednotky nebo číselné hodnoty. Mezi číselnou hodnotou a jednotkou místy nejsou vynechávány mezery. Chybí popis vodorovné osy u grafu na Obr. 5-1. U jednotky plochy v Tab. 5-1 je u metrů čtverečných použit dolní index namísto horního. Část textu není zarovnána do bloku nebo je zarovnání do bloku posunuto, případně jsou části textu psány jiným písmem, řádkováním nebo nestejným stylem. Kromě těchto nedostatků je v práci několik chyb. Například na str. 33 je uvedeno použití „rychlých diod“ s dobou trvání tz (trr) 200 ms, což je velmi dlouhá doba, a tedy o „rychlosti“ diod nemůže být řeč. Dále pro popis vzájemné indukčnosti na str. 26 jsou jednotlivé indukčnosti z nepochopitelných důvodů označeny jako „C1“ a „C2“. Z úhlu pohledu vedoucího také negativně hodnotím přístup studenta k tvorbě práce, která měla být rovnoměrně rozložena do celého semestru. I když student pracoval samostatně, tak především při výběru vhodného zapojení a při realizaci modelu bezdrátového přenosu nebyly dostatečně využity konzultace a výsledný model nevznikl v dostatečné kvalitě provedení i očekávaných parametrů. I přes výše uvedené nedostatky odevzdaná práce splňuje všechny požadavky a je vypracována v dostatečném rozsahu. Proto ji doporučuji k obhajobě u SZZ a hodnotím stupněm C, 75 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Štěpánek, Jaroslav

Student David Kopečný měl za úkol vypracovat bakalářskou práci na téma Tvorba laboratorních přípravků pro bezdrátový přenos elektrické energie založený na magnetické indukci. Práce splňuje body svého zadání. Student shrnul základní znalosti týkající se indukčních systémů a fyziky magnetické indukce. V praktické části se student zabýval tvorbou laboratorního přípravku. K práci mám několik připomínek. Úvodní část druhé kapitoly má spíše filosofický charakter a odráží nejspíš osobní názory autora. Dále student ve své práci moc nerozlišuje mezi datovými přenosy a napájecími přenosy. Na straně 17 student popisuje technologii WattUp s frekvencí 5,7 GHz a uvádí, že tato technologie pracuje v ultra krátkých radiových vlnách, přičemž horní mez pro UKV jsou 3 GHz. Na straně 26 student v kapitole označuje cívky symbolem C, který ale v jiných kapitolách používá jako symbol pro kondenzátor. Na straně 33 v Návrhu laboratorního přípravku pracuje student s rychlou diodou s tr = 200 ms. Pokud by student opravdu pracoval s takovou diodou, tak by byla velmi pomalá. Na straně 35 v obrázku 5-1 chybí popis osy x. V praktické části na straně 42 není pochopitelný popis měření při natáčení jedné z cívek pro druhý systém. Celkově mám k praktické části velkou výhradu, kdy student sice navrhl systém pro bezdrátový přenos energie a změřil jej, dále se ale nezabýval jeho následným vývojem a vylepšováním, a raději použil pro další měření systém jiný, lépe fungující, jehož autorem ale student není. I přes výše uvedené nedostatky práce splňuje požadavky k obhajobě u SZZ. Práci hodnotím známkou C.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 98238