KOHOUTEK, J. Simulace akustického pole soustavy zdrojů zvukového signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Student přistupoval k řešení bakalářské práce zodpovědně, ale jeho aktivita během zimního i letního semestru nebyla vždy příkladná, nepředkládal ani průběžné výsledky. Přesto odevzdal dobrou práci s řadou simulací 2D zvukového pole, jak bylo požadováno v zadání. To však nebylo splněno zcela, výsledná aplikace pro Matlab umožňuje simulaci pole pouze zdrojů nultého řádu, nikoliv pístově kmitajících membrán a reálných reproduktorů. Po formální stránce vykazuje práce řadu nedostatků, např. nekvalitní převzaté obrázky a malý text v obrázcích z Matlabu, místy nesprávně formátované proměnné v textu, odkazy na obrázky a další. Místy schází citace, ale celkově jsou zdroje v práci citovány dostatečně. Za vážný nedostatek ale považuji absenci popisu, jak byly funkce pro Matlab realizovány, je pouze popsána výsledná aplikace z hlediska uživatele. Jakékoliv komentáře schází i v přiložených souborech.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Kurc, David

Student ve svojí práci popisuje základy zvukového vlnění a jeho parametrů, dále základní vlastnosti reproduktorových soustav, jednu z metod simulace akustického pole a chování zvukového pole při interakci více zdrojů zvuku. Teoretické poznatky z první části práce student dále prakticky používá a ověřuje ve druhé části textu. Po odborné stránce je práce na slušné úrovni, místy však text působí zbytečně spíše jako učebnice než jako bakalářská práce. V některých částech textu jsou také použity trochu krkolomné popisy a definice nebo jazykově květnaté neodborné obraty, které ve vědecké práci nejsou příliš vhodné. V práci jsem neobjevil seznam použitých symbolů a zkratek. V průběhu práce bylo realizováno množství experimentů a měření, jejichž výsledky student řádně interpretuje a vyhodnocuje. Dále bylo vytvořeno grafické rozhraní v prostředí Matlab, které simuluje chování zdrojů zvuku podle vztahů popsaných v teoretické části práce. Z vytvořeného programu ani jednotlivých simulací však není jasně patrné, jaký model zdroje zvuku student používal pro simulace, jestli bodový zdroj nebo pístově kmitající zdroj. Z popisu obrázku 4.2 hádám, že model pístově kmitajícího zdroje (který se při malých poloměrech membrány vůči vyzařované vlnové délce chová jako bodový). Podle zadání však měla funkce umožňovat i simulace bodových zdrojů a zdrojů s reálnými charakteristikami změřených reproduktorových ozvučnic. Po formální stránce práce obsahuje řadu gramatických chyb a překlepů a časté špatné formátování odstavců a odrážek. Některé odkazy v textu odkazují na nesprávné rovnice nebo obrázky. Některé obrázky byly očividně převzaty z jiné literatury, než je citováno. Některé obrázky mají nedostatečnou kvalitu.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 101936