BARTOŠ, P. Stabilizace videa využívající globální optimalizační algoritmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Petr

Studentovi musím vytknout nedostatečně využívané konzultace, což se negativně projevilo zejména na časovém rozvržení celé práce a na nevhodně zvolených či nedotažených a v Matlabu neodladěných implementací optimalizačních metod pro stabilizaci. Stěžejní teoretická část pojednávající o optimalizačních metodách má pouze 4 strany textu (str. 19), kde jsou jen povrchně zmíněny metody CRS a GA. Samotná implementace v Matlabu je přehledná, vhodně rozdělená na logicky členěné m-soubory a funkční pro verzi R2015a. Student zadání splnil, nicméně pro značné nedostatky doporučuji hodnotit práci jako uspokojivou.

Navrhovaná známka
D
Body
68

Posudek oponenta

Říha, Kamil

Předložená práce je dosti stručná a mnoho poměrně důležitých aspektů postrádá. Sezam použitých symbolů je nekompletní, chybí zdůvodnění výběru použitých algoritmů, detaily výpočtu entropií ve vztazích 1.12 a 1.13 (viz otázka č. 1), vypočítané hodnoty postrádají celkové jednočíselné shrnutí a výpočetní časová náročnost dvou vybraných implementací svědčí o naprosté nevhodnosti pro stabilizaci v reálném čase. Autor bez zdůvodnění zvolil dva algoritmy, přičemž zcela opominul implementaci a srovnání vlastností základních algoritmů a dále např. pyramidální zefektivnění výpočtu (iterativní výpočet podvzorkovaných verzí obrazů). Je možné konstatovat, že zadání bylo sice splněno, předložené řešení však vykazuje značné nedostatky. Vzhledem k uvedeným výtkám doporučuji práci hodnotit jako dostatečnou.

Navrhovaná známka
E
Body
56

Otázky

eVSKP id 101851