NOVOTNÁ, L. 3D tisk keramických kostních náhrad s rozdílnou vnitřní stavbou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Provazník, Ivo

Studentka Lenka Novotná si během řešení práce počínala nadstandardně ve všech oblastech hodnocení. Literární rešerše v úvodní části čerpá z nadprůměrných 107 citací, ze kterých jsou informace efektivně včleněny a logicky uspořádány do textu. Daná problematika je psána čtivou formou, navíc v anglickém jazyce. Studentkou navržené a nakreslené 3D modely kostních náhrad podtrhují kreativní přístup ve spojení s fyzikálně-matematickým opodstatněním zvolených struktur. Samotné mikroskopické analýzy a realizace pomocí stereolitografu pak již jen umocnily dojem excelentního zvládnutí netriviálního multioborového zadání. Vypracování celé práce bylo pečlivé a samostatné, se zájmem o laboratorní činnost i konzultace dílčích výsledků.

Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Sekora, Jiří

Předmětem bakalářské práce studentky Ing. Lenky Novotné, Ph.D. je studium kostních náhrad, vlastností kostí a materiálů pro výrobu kostních náhrad. Jádro práce představuje velmi podrobnou rešerši v oblasti struktur materiálů a struktur kostí. Zde studentka prostudovala přes sto relevantních zdrojů, především zahraničních článků. V úvodní části rovněž představuje defekty kostí a náhrad. V další části se věnuje fyzikálním a chemickým vlastnostem materiálů a představuje různé struktury. V realizační části modeluje vybrané struktury a vytváří jejich trojrozměrné modely. V závěru práce velmi podrobně posuzuje dosažené výsledky. Po formální stránce nemám k práci výhrady, práce je psaná v anglickém jazyce, použité zdroje jsou řádně citovány, pouze bych s ohledem na charakter práce uvítal abecední řazení zdrojů v kapitole References. Drobné výhrady mám k nepřizpůsobení velikosti některých obrázků, což vede k jejich horší čitelnosti. Práci studentky Ing. Lenky Novotné, Ph.D. hodnotím známkou „výborně“ / A. Přikládám otázky k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 102996