GUZNAR, M. Analýza provozu bezdrátové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Bohumil

Student se měl ve své práci věnovat popisu a analýze přepnutí hovoru mezi technologiemi VoLTE a VoWiFi. Teoretická část práce je zbytečně roztažena o nesouvisející témata jako optické spoje nebo GSM technologii. Některé obrázky v práci jsou převzaty bez citací a vkládány ve špatné kvalitě. V kapitole 8.2 autor rozepsal jedinou větu, kterou ovšem nedokončil. Některé grafy, které jsou v práci vloženy, mají anglické popisky. Na obrázku 9.10 si student ani nedal práci se správným ořezáním obrázku, čímž se stal popis osy X čitelným pouze částečně. Obrázky 4.1 a 9.12 jsou totožné. Grafy 9.13 a 9.14 jsou v práci vloženy obráceně.V seznamu literatury jsou citace uváděny pomocí rozdílných norem, pravděpodobně převzaty. Student během semestru pracoval samostatně, intenzivně konzultovat začal až před odevzdáním práce. Zadání práce bylo splněno pouze okrajově. Studentu za jeho snahu uděluji 45 bodů.

Navrhovaná známka
F
Body
45

Posudek oponenta

Kubánková, Anna

Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu handoveru v sítích LTE a WiFi. Zadáním bylo analyzovat QoS parametry při handoveru mezi VoLTE a VoWiFi, mezi přístupovými body LTE a mezi více přístupovými body LTE. Větší část práce se zabývá teorií a popisem standardů. Teorie je převzatá z různých zdrojů, některé věty jsou zkopírovány a není odkaz na literaturu. Práce obsahuje velké množství nedostatků, zejména v praktické části, kde je velmi nejasně popsáno, co a jak student nastavoval a analyzoval. Není zde ani vysvětleno, co bylo měřeno, a nejsou popsány výsledky. Velmi stručný text je doplněn množstvím obrázků, na které není odkazováno, nejsou popsány a některé ani nemají souvislost s textem (např. obr. 9.2, 9.3, 9.7, 9.8). Kapitola 8.2 s názvem VoWiFi obsahuje jednu necelou větu. Kapitola 8.3 s názvem Handover mezi VoLTE a VoWiFi nepopisuje mechanismus handoveru a obr. 8.4 a 8.5 nezobrazují handover mezi VoLTE a VoWiFi. Tabulka zkratek neobsahuje zkratky používané v práci. V popisu nastavení sítě a koncových zařízení není uveden ani jeden konkrétní parametr. Zadání práce proto považuji za nesplněné. S ohledem na popsané nedostatky hodnotím práci známkou F.

Navrhovaná známka
F
Body
40

Otázky

eVSKP id 102512