KOŘENEK, J. Regulace veřejného osvětlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpánek, Jaroslav

Student Jan Kořenek měl za úkol vypracovat bakalářskou práci na téma Regulace veřejného osvětlení. Práce splňuje body svého zadání. Student při vypracování postupoval víceméně samostatně po celou dobu jejího zpracovávání a na konzultace chodil připraven. Je důležité studenta pochválit za osobní kontaktování firem instalujících veřejné osvětlení a regulátoru a získávání cenných informací právě od těchto firem. Student ve své práci shrnul základní znalosti týkající se světelných zdrojů a regulace veřejného osvětlení. V praktické části navrhl regulaci konkrétní sítě veřejného osvětlení. Toto řešení bylo pak ozkoušeno, zda vyhovuje platným normám. K práci mám několik připomínek. Na straně 22 v tabulce student uvádí pojem kompaktní žárovka a má na mysli nejspíš kompaktní zářivku. Dále student uvádí ve výčtu světelných zdrojů klasické žárovky a halogenové žárovky. Těmto zdrojům bylo ale zbytečné se věnovat, protože se ve veřejném osvětlení nepoužívají. Na straně 25 student řadí halogenidy mezi vzácné plyny. Na straně 27 student uvádí pojem olovnaté světlo a na mysli má nejspíš olovnaté sklo. Na straně 29 u vysokotlakých výbojových zdrojů je uveden popis jak vylepšit spektrum výbojových zdrojů. Student ale neuvádí, že se toto vylepšení vztahuje na vysokotlakou rtuťovou výbojku bez luminoforu. Na straně 42 je uveden obrázek s popisem „Různá provedení astro hodin“. Ve skutečnosti na obrázku jsou dvoje astro hodiny a dva klasické časové spínače. Na straně 49 je uvedeno chybné schéma pro zapojení lineární zářivky. V praktické části student chybně vypočetl měrný výkon zdrojů. Měrný výkon měl být počítán z příkonu svítidla s předřadníkem bez stmívače. Student počítal i s příkonem stmívače. Dále student zaměnil pojem účinnost stmívače za účinnost předřadníku. I přes výše uvedené nedostatky práce splňuje požadavky k obhajobě u SZZ. Práci hodnotím známkou B.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Krbal, Michal

Předložená bakalářská práce studenta Jana Kořenka je dělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou popsány základní světelně technické veličiny a parametry světelných zdrojů. Dále se autor věnuje popisu principů regulace veřejného osvětlení, včetně popisu dnes používaných systémů. Praktická část práce se skládá z laboratorních měření provozních parametrů v závislosti na napětí u jednotlivých typů výbojek. Součástí jsou také praktická měření regulace vysokotlakých sodíkových výbojek v obci Bezděkov, včetně jejich vyhodnocení. Práce je dělena do jednotlivých logicky členěných celků, které na sebe navazují. Čitelnost a interpretace naměřených výsledků je také na dobré úrovni. Bohužel kvalitu snižují formální a stylistické chyby práce, jako například chybí zarovnání textu do bloku (abstrakt, str. 25), nejednotné řádkování a písmo (text a seznamy), některé použité veličiny nejsou psány kurzívou. Především v kapitole, kde jsou popsány světelné zdroje, je často používán neodborný jazyk, včetně používání nepřesných technických pojmenování a tvrzení, která jsou pouze částečně založena na pravdě. Velké množství v práci uvedených parametrů je zevšeobecněno. Příkladem mého tvrzení jsou kapitoly s popisem světelných zdrojů - konkrétně žárovek 4.2.1.1. Zde je uvedena výkonová řada pouze v rozsahu 15 až 200 W, průměr 10 um pro 15 W žárovky bez uvedení provozního napětí a účinnost přeměny elektrické energie na světlo u těchto zdroj 10 %, která už z principu je výrazně nižší. Na str. 34 je uveden pojem „fosforescence luminoforu“ u LED, jehož podíl na funkci luminoforu u LED je zanedbatelný oproti fluorescenci. Dále tabulka č. 4.2 není dnes již aktuální, je z roku 2011. Až na výše zmíněné nedostatky je tato práce vypracována v dostatečné rozsahu a splňuje všechny body zadání práce. Proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm C, 75 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 102526