MUZIKA, D. Specializovaný interpret joysticku pro RDS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Honzík, Petr

Student Dávid Muzika pracoval ve čtyřčlenné skupině, která v rámci semestrální práce vytvořila přehled robotických simulátorů a po dohodě s vedoucím zaměřila své úsilí na rozchození simulátoru Microsoft Robotics Developer Studio (MRDS). V této fázi se studenti společně potýkali zejména s nedostatečnou dokumentací (systém je relativně nový). Dávid Muzika se aktivně podílel na řešení společné části zadání a sdílel informace na webovém portálu, prokázal schopnost pracovat v týmu. Během bakalářské práce pak úspěšně zpracoval v MRDS vlastní projekt zaměřený na specializovaný interpret joysticku, který umožňuje rychlý a časově stabilní průjezd ortogonálním bludištěm. Student prokázal schopnost pracovat jak samostatně tak v týmu. K vlastnímu řešení přistoupil tvůrčím způsobem, pracoval systematicky a pravidelně prezentoval dosažené výsledky a předkládal plán na další kroky. Významnější podporu potřeboval při sepisování textové části práce. Student prokázal bakalářské schopnosti, navrhuji hodnocení A/90 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Burian, František

Úkolem studenta bylo vypracovat přehled robotických simulátorů, vybrat Robotics Developer Studio, popsat jej, popsat univerzální interpret joysticku a navrhnout specializovaný interpret pro jízdu navrženým bludištěm. Dále měl student za úkol porovnat tyto dvě třídy joysticku. Zadání vyžadovalo od studenta velký objem práce s literaturou v rešeršní části, a praktického programování ve zbývajících částech. Student v sedmi kapitolách práce splnil všechny body zadání. V šesté kapitole popisuje vlastní navržená vylepšení joysticku. Bohužel pro srovnání chybí u popisu základního řízení rovnice, která byla použita pro výpočet rychlostí levého a pravého kola diferenciálního podvozku. V práci úplně chybí porovnání oborů hodnot výstupních proměnných po matematickém zpracování jednotlivými metodami, ze kterých by bylo zřejmé, že určité metody používají různá nastavení citlivostí joysticku. Ve výsledku pomocí navržených metod nelze dosáhnout úplného pokrytí všech možných akčních zásahů do kol. Právě tato omezení velmi ovlivňují ovladatelnost a uživatelskou přívětivost strojů. Srovnání jednotlivých metod je díky odlišným citlivostem os jednotlivých metod zavádějící. Po formální stránce se jeví práce jako zdařilá, avšak obsahuje velké množství překlepů. Všechny převzaté texty jsou citovány správně, bohužel rozsah citace není na první pohled zřejmý. Seznam literatury nápadně obsahuje málo položek, což mě nutí přemýšlet, zdali student neuvedl všechny zdroje ze kterých čerpal, nebo nedokázal najít relevantní zdroje. Po kontrole všech zdrojů mohu prohlásit práci jako původní. Práce vyžadovala od studenta pochopení relativně komplexního systému Robotic Development Studio, znalosti programování v C++ CLI a zvládnutí základů ovládání robotů. I přes detaily v posudku uvedené práci hodnotím jako zdařilou, která jednoznačně prokazuje bakalářské schopnosti studenta, doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 39706