MERTOVÁ, M. Podnikatelský záměr pro založení agentury SPORT and UNIVERSITY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o celkem solidní práci, poznamenanou však nedostatkem času. Práce obsahuje některé drobné chyby v grafické části a chybí ji více pozornosti v návrhové části. Jinak však odpovídá nárokům na práce tohoto druhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Cíl práce byl splněn. Kvalitní je analytická část včetně výzkumu. Návrh podnikatelského plánu je zaměřen zvláště na marketing.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B Teoretická část práce je přiměřená. Bylo by dobré rozpracovat též nástroje požité ve strategické analýze, či použitou strukturu podnikatelského plánu.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Analytická část práce je výborná. Chválím zařazení výzkumuu.
Odborná úroveň navrhované části B Návrhová část práce je stručnější. Více by bylo třeba propracovat organizační i finanční část.
Přínos a praktické využití návrhu A Práce je využitelná v praxi.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Studentka pracovala značně samostatně.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Seznam literatury je přiměřený. Citace použité literatury odpovídají ČSN ISO 690.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C V grafické části jsou některé chyby, např. neseskupené a rozpadené obrázky na str. 15.
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

MBA, Vladimír Turčan,

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 11610