MICHNA, L. Využití odpadních rostlinných olejů jako alternativního paliva pro vznětové spalovací motory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Stodola, Jiří

Práce se zabývá problematikou využití recyklovaného rostlinného potravinářského oleje jako alternativního paliva pro vznětové vozidlové motory. Zahrnuje analýzu vybraných fyzikálních a chemických vlastností rostlinného oleje, a porovnání výsledků analýz s parametry motorové nafty podle normy ČSN EN 590. Výsledky ukázali, že vznětový motor není možné provozovat na rostlinný olej bez úprav. Protože experiment prokázal nemožnost provozovat motor bez ohřevu paliva, byla navržena a vyřešena konverze na dvounádržový palivový systém. Autor rovněž navrhl a ověřil technické možnosti ohřevu alternativního paliva chladicí kapalinou pomocí tepelného výměníku. Významnou částí práce bylo vlastní experimentální testování upraveného alternativního paliva ve vozidle se vznětovým spalovacím motorem. Praktická část byla realizována na motoru s koncepcí vstřiku paliva do předkomůrky, nepodařilo se ověřit funkci u moderních systémů Common Rail. Uvedené závěry lze však aplikovat na motory s přímým vstřikem paliva do spalovacího prostoru ve dně pístu, které využívají obdobné vstřikovací systémy. Přes jisté nedostatky spojené s absencí některých potřebných zkoušek práce splňuje základní požadavky na diplomovou práci v daném oboru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Novotný, Pavel

Diplomová práce pana Lukáše Michny Práce rozebírá problematikou využití recyklovaného rostlinného potravinářského oleje jako alternativního paliva pro vznětové vozidlové motory. Práce je rozdělena do 5 samostatných kapitol. Grafická, stylistická úprava a pravopis jsou v práci na přijatelné úrovni bez vážnějších nedostatků. V práci jsou využity různé zdroje informací, citace jsou provedeny v zásadě správně. Uspořádání práce a formální náležitosti jsou rovněž v pořádku. Rešerše prezentovaná v práci vykazuje určité sporné části, například strana 11, kde je pojednáváno o získané energii ze spalovacích motorů. Práce vhodně kombinuje dílčí experimenty a koncepční návrh úprav nutných pro provoz bipalivového systému. Celkově práce reaguje na snahy o využití zbytkových olejů pro provoz vznětových motorů, což je žádoucí, avšak vliv tohoto paliva není možné prokazovat pouze na základě rozboru jeho vlastností. Klíčovou záležitostí je i dlouhodobý provoz s následnou důkladnou analýzou jednotlivých částí motoru. V práci chybí jasnější formulování obecných zásad pro používání daného paliva. Práce jako taková splňuje požadavky na závěrečnou práci magisterského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 49889