KOVÁCSOVÁ, L. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Otázky: 1. Uveďte základní důvody/argumenty, proč by měl zaměstnavatel podporovat zaměstnance pro koupi produktů wellness 2. Jaký typ výzkumu byl především sledován zpracovaným dotazníkem

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A Vypracování 3 variant realizace velmi zvyšuje praktické uplatnění návrhu.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Studentka byla velmi iniciativní, pracovala samostatně a s velkým zaujetím.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B V příloze č.4 jsou odborné hovorové výrazy typu "veslák", užívání odborných zkratek v dotazníku bez jejich vysvětlení přímo v dotazníku není optimální, poněvadž laik je nemusí znát. rovněž velká písmena Výpočet Denní Energetické Spotřeby v příloze č. 4 nejsou pravopisně správně použita.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíl práce byl splněn v plném rozsahu, úroveň zpracování odpovídá požadavkům kladeným na zpracování bakalářské práce.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Studentka plně prokázal schopnost aplikovat teoretické poznatky získané studiem i samostudiem do specifických podmínek podnikání v oblasti tělesné kultury - wellness akcí.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing.Vladimír Netopil

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 49886