GUNÁR, P. Vytvorenie podrobného bodového poľa pre výukové učely v areáli FAST [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Buday, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Staněk, Antonín

Navrhovaná známka

eVSKP id 104946