MOKRÝ, T. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Theatrum Mundi - svět jako jeviště, okolní realita je kulisou našich rolí, nastaveným zrcadlem, nabízejíc odraz sebe samých, mnohdy pokroucený k nepoznání. Či snad onen znetvořený odraz je jen odrazem skutečné Ideje naší konkrétní existence? Může tedy být smyslové vnímání skutečně objektivní? Renesance ve svém dekadentním období nabízela již komplexní filosofický fundament znovuobjevených antických myslitelů. Ten se stal ve své obecné formě výchozím bodem předkládané práce. Tomáš Mokrý ve svém řešení reflektuje (v pravém slova smyslu!) individualitu návštěvníků v pestrobarevném rastru holandských cibulovin a pomerančovníků resurektovaného genia loci. V divadle svět, sám sobě ( i v této chvíli) kulisou. Práci s potěšením doporučuji k obhajobě. Otázky a náměty k obhajobě: - materiálové řešení - struktura nově navrhovaných květinových záhonů - svoboda volby vstupů

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Autor, věrný své původní myšlence, pečlivě budoval výslednou podobu návrhu s entusiasmem a nezbytnou mírou pochybností. Své vize neváhal ověřovat množstvím digitálních prostorových simulací, jež sloužily coby základ následné tvůrčí diskuze. S pečlivostí dbal na grafický výraz byť dílčího materiálu, jež si uchoval i pro výsledný layout.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Matoušková, Petra

Student Tomáš Mokrý představuje bakalářský projekt s jednotným kompozičním rázem, ať se jedná o volný prostor či budovy. Jde o silnou inspiraci renesančními kompozičními principy v novodobém pojetí, které nekonkuruje historickému libosadu. Naopak mu vytváří novodobého důstojného partnera s prostory pro návštěvnickou veřejnost, které v historickém kontextu nebyly potřebné. Zároveň přesouvá hlavní vstupní předprostor zahrady z čestného dvora do prostoru původní holandské zahrady a obnovuje tak historický hlavní vstup do zahrady pod vstupní kolonádu. Objekty návštěvnického centra jsou svým výrazem včetně konstrukčního řešení plně přizpůsobeny výše zmiňovanému konceptu novodobého renesančního divadla světa. Vnitřní prostor je však logicky uspořádán a není deformován kvůli efektnímu působení zvolené formy, naopak s ní souzní v jednom celku. Práce dokládá architektonickou vyzrálost pana Mokrého ve všech aspektech tvůrčí činnosti a dokumentuje jeho profesionální přístup ke zvolenému povolání. Práci hodnotím známkou A 95.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení A
Provozní řešení B
Formální úroveň A
Technicko konstrukční řešení A
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 22971