VACULA, V. Využití statistických metod projektu R v systému pro podporu rozhodování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání D
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Přichystal,, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 11670