VYMAZAL, R. Těhlice vozu kategorie Formule SAE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Zadání výše uvedené diplomové práce pana Romana Vymazala bylo obsáhlé a vyžadovalo úspěšné zvládnutí znalostí z oblasti technické mechaniky, dynamiky motorových vozidel, mechaniky těles, včetně zvládnutí moderních počítačových CAD systémů a systémů pro výpočet metodou konečných prvků (MKP). K řešení diplomové práce diplomant přistupoval odpovědně, se snahou zvládnout jak část teoretickou, tak především návrh samotné konstrukce v programu Pro/ENGINEER a v návaznosti na to pak přípravu a realizaci výpočtů v MKP programu ANSYS. Využíval konzultací a potřebných podkladů k řešení, a to jak domácí tak i zahraniční odborné literatury, včetně dokumentace k použitému softwarovému vybavení. S jejich využitím pak dospěl k celkovému návrhu přední a zadní těhlice vozu kategorie formule SAE.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ramík, Pavel

Diplomová práce Romana Vymazala se zabývala konstrukčními návrhy přední a zadní těhlice vozidla Formule Student. Z úvodní části práce je zřejmé, že se diplomant dobře seznámil s problematikou těhlic a jejich soudobým konstrukčním provedením. Konstrukční návrh přední a následně i zadní těhlice vycházel z požadovaných pozic úchytných bodů a potřeby vhodným způsobem nastavovat odklon kola. Použité řešení s distančními podložkami se jeví pro daný účel jako zcela vhodné. Další část práce je věnována volbě a kontrole použitých šroubových spojení, ať už v předepjatém stavu nebo při dynamické zatížení. Použitý postup výpočtu je možno rovněž považovat za vyhovující. Následující analýza napjatosti tělesa těhlice a horního upevňovacího segmentu pro přední i zadní těhlici je prováděna pro vhodně vybrané jízdní stavy, pro které jsou určeny potřebné zátěžné účinky.na str. 79-81. Způsob zadání okrajových podmínek a použití prutových náhrad odpovídá požadavkům řešení. Získané výsledky se lze přijmout jako věrohodné. V závěru práce navržené alternativní řešení přední i zadní těhlice s vysokým odlehčením se jeví po provedení výpočtových analýz také jako akceptovatelné. Po formální stránce je diplomová práce na velmi dobré úrovni, členění kapitol je přehledné a logicky odpovídá postupu prováděných prací. Zátěžné účinky i výsledné hodnoty jsou zpravidla přehledně uspořádány v tabulkách. Pouze u některých zobrazení barevných izoploch napětí s velmi lokálním místem koncentrací by dle mého názoru bylo vhodné uvést rovněž obrázek s nastavenou škálou napětí na nižší hodnoty, ve kterém by bylo možno vidět zřetelněji rozložení napětí ve většině materiálu nebo provádět srovnání variant při sjednocených škálách. Práce přinesla oproti předešlým variantám významný pokrok v optimalizaci návrhu obou těhlic. S vyslovenými závěry lze souhlasit., pouze zde není nutné v takové míře rekapitulovat provedené kroky, vhodnější by bylo zůstat u shrnutí podstatných výsledků. Z předložené diplomové práce je vidět, že je výsledkem dlouhodobé systematické práce, kdy diplomant prokázal rovněž velmi dobrou schopnost spolupráce v týmu. Zadání diplomové práce bylo splněno v celém rozsahu, diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 10534