CHOCHOLÁČ, J. Přehled trendů v používání vybraných polovodičových součástek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Běťák, Petr

Student pracoval samostatně, nicméně bylo potřeba pravidelně problematiku konzultovat. Zadání práce nebylo jednoznačně definované a v průběhu času měla firma Unites systems a.s., pro kterou byla práce vypracována, tendenci zadání měnit. Student měl proto občas stíženou situaci. Nakonec však vlastním úsilím dotáhl práci dokonce a zadání víceméně naplnil. Kvůli drobným formálním nedostatkům, nicméně díky odhodlání studenta dotáhnout věc dokonce, navrhuji hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Využití literatury B 8/10
Formální zpracování práce B 16/20
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Kosina, Petr

Student splnil zadání bakalářské práce v plném rozsahu. Úroveň odborné práce by pozvedlo, kdyby student praktickou část doplnil měřením, nebo simulacemi jednotlivých parametrů zmiňovaných součástek. V práci se vyskytovaly drobné chyby v podobě špatných tvarů slov, některé anglické názvy by bylo vhodnější přeložit a občas se vyskytly nesrovnalosti v popisech. Celkově lze říci, že práce působí dobrým dojmem v rámci podmínek, které byly zadány firmou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce E 5/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Odborná úroveň práce E 25/50
Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 22409