MAŠEK, P. Heterogenní propojení mobilních zařízení v bezdrátových systémech 5. generace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hošek, Jiří

Ing. Pavel Mašek zahájil svoje doktorské studium v září 2013 a ihned po nástupu se aktivně zapojil do řady odborných činností zajišťovaných Ústavem telekomunikací, FEKT, Vysoké učení technické v Brně, jako např. vedení výuky předmětů zabývajících se problematikou komunikačních sítí, koordinace studentských prací a řešení výzkumných projektů. Svým vysoce profesionálním a zodpovědným přístupem ke každému úkolu již od začátku vynikal nad ostatními. Velice úspěšně se také ujal rozvíjení spolupráce s týmem vedeným Prof. Yevgenim Koucheryavym na Tampere University of Technology, v rámci čehož absolvoval na partnerské univerzitě ve Finsku v součtu více než půlroční zahraniční stáž. Mimo jiné i tato profesionální zkušenost pomohla, že se Ing. Pavel Mašek velice rychle zorientoval v problematice mobilních sítí a Internetu věcí a začal ihned po nástupu systematicky pracovat na řešení své dizertační práce. Díky tomu, že Ing. Pavel Mašek přistupuje ke každému úkolu s velkým elánem a chutí získávat nové zkušenosti a dovednosti, byl schopný brzy vytvářet vlastní vědecké výsledky vysoké úrovně. Úspěšnému dokončení práce mu velice pomáhal jeho osobní charakter vyznačující se extrémní pracovitostí, spolehlivostí, samostatností a vlastní tvůrčí iniciativou. Své nadšení dokázal úspěšně přenést i na studenty a další své kolegy a efektivně využít jejich zájem k dalšímu rozvinutí dílčích problematik objevených během řešení dizertační práce. Dosažené výsledky pak pravidelně publikoval na národních i mezinárodních fórech. Tyto publikace zahrnují řadu konferenčních příspěvků evidovaných v databázi Web of Science a také publikace ve vysoce prestižních časopisech s impakt faktorem, z čehož stojí za vyzdvihnutí zejména 2 články publikované v IEEE Communications Magazine (IF = 10,435). Vynikající vědecké výsledky Ing. Pavla Maška jen dokládá 1. místo mezi studenty doktorského studia v rámci Hodnocení VUT v kategorii VaV za rok 2016 (celkový počet získaných bodů: 244,3794). Všechny tyto výsledky svědčí o tom, že Ing. Pavel Mašek úspěšně prokázal svoji způsobilost samostatně provádět vědeckou činnost včetně všech souvisejících povinností zahrnujících především předávání nových výsledků svým kolegům i studentům. Současně se tak stal plně vyzrálou osobností s vysokým potenciálem dosahovat vysoce kvalitních vědeckých výstupů i v budoucnu. Dizertační práci a dosavadní vědecké výsledky Ing. Pavla Maška považuji za dostatečně rozsáhlé a kvalitní k tomu, aby byly předloženy zkušební komisi k posouzení a v případě úspěšné obhajoby doporučuji Ing. Pavlu Maškovi udělit akademický titul Ph.D.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Róka, Rastislav

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Martinek,, Radek

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 105941