KUČERA, T. Analýza způsobů měření diferenčních kmitočtových filtrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Jeřábek, Jan

Student konzultoval svou práci poměrně pravidelně, jeho postup při řešení daného zadání byl především ze začátku velmi pozvolný a nerovnoměrný. Studentovi se podařilo díky možnosti dopracování splnit velkou část zadání, byť ne vždy úplně bez výhrad. Z textu je místy patrné, že student dané problematice porozuměl pouze částečně a nevyvozuje úplně vždy správné dílčí závěry. Práce obsahuje některé nepřesnosti či nejasnosti. Dopracovaná verze práce je poměrně rozsáhlá, praktická část byla poměrně úspěšná. Z formálního hlediska působí práce mírně neuhlazeně a nedotaženě. Z odborného hlediska se studentovi podařilo dosáhnout spíše průměrné úrovně. Vzhledem k výše uvedeným výhradám uděluji hodnocení C/75 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Kubánek, David

Přepracovaná bakalářská práce je již na lepší úrovni než předchozí verze. Především byly odstraněny závažné chyby (viz předchozí posudek), vylepšena kvalita schémat a grafů. Četné nedostatky však v práci stále zůstaly, např. oponentem vytýkaná absence vysvětlení, co je to příčná a podélná struktura. Přetrvává také nelogické členění kapitol, např. kap. 2 Měření obvodů obsahuje nevhodně zařazené kap. 2.4 a 2.5 o transformacích na diferenční struktury a návrzích diferenčních filtrů. Navíc filtry navržené v kap. 2.5 již nebyly dále využity. Kapitoly 5 a 6 se odkazují na zapojení uvedená v předchozích kapitolách, a to ne vždy přehledně a jednoznačně. Lepší by bylo uvést kompletní schémata, aby měl čtenář přehled, která struktura byla měřena či simulována. Převodníky na obr. 5.6.2.1 a 5.6.3.2 by neměly obsahovat rezistory na vstupu, aby jejich vstupní impedance byla nulová. Zadání vyžadovalo odsimulovat tři aktivní filtry v proudovém módu ve třech variantách měřicích obvodů pro převod nediferenčních a diferenčních signálů, což bylo splněno zhruba z necelé poloviny.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 104821