VOJTEK, V. Studium vlivu vícefaktorového namáhání na dielektrická spektra izolačních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Frk, Martin

V souladu se zadáním se pan Vojtek věnoval teoretickému rozboru životnostních zákonů popisujících tepelné, elektrické a zejména kombinované namáhání. V rámci experimentální činnosti sestavil pracoviště pro kombinovaní namáhání (tepelné a elektrické) a provedl rozsáhlý experiment na vzorcích kompozitního materiálu, který v rámci možností řádně vyhodnotil. Vlastní diplomová práce je přehledně uspořádána do jednotlivých kapitol a grafické zpracování je na velmi vysoké úrovni. Současně lze v práci také najít drobné nedostatky ve stylizaci vět a ostatních maličkostech, které zásadně nesnižují výslednou kvalitu práce a mohou se v pracích obdobného rozsahu vyskytnout. Z charakteru práce vyplývá, že student prostudoval a využil různých zdrojů odborné literatury z dané oblasti, včetně několika zahraničních publikací, které všechny řádně citoval. Přínos činnosti studenta spatřuji v sestavení pracoviště pro kombinované namáhání a v získání a vyhodnocení prvotních výsledků z oblasti kombinovaného namáhání, naznačující vzájemnou součinnost tepelného a elektrického namáhání. S mírnou nadsázkou lze konstatovat, že pan Vojtek se stal jakýmsi "průkopníkem" v oblasti vícefaktorového namáhání na Ústavu elektrotechnologie. Požadavky zadání diplomant splnil v požadovaném termínu v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury A 10/10
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Rozsívalová, Zdenka

Diplomant se ve své práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabývá metodami zjišťování a vyhodnocování dielektrických vlastností elektroizolačního materiálu. Práce pana Vítězslava Vojtka je zpracována v rozsahu 83 stran včetně seznamu použitých symbolů a použité literatury. Součástí diplomové práce je 9 stran příloh zahrnujících tabulky naměřených rozměrů vzorků, procentuálních rozdílů hmotností zkušebních vzorků v průběhu namáhání, tabulku naměřených závislostí a graficky přehledně zpracované kmitočtové závislosti složek komplexní permitivity včetně vztahu mezi oběma složkami komplexní permitivity. Práce je správně rozčleněna na úvod do problematiky, teoretickou část, experimentální část a závěr shrnující význam prováděných experimentů. V teoretické části jsou shrnuty vlastnosti dielektrik, dále je popsána dielektrická relaxační spektroskopie a dielektrická absorpce; součástí teoretické části je i rozsáhlý a přehledně uspořádaný popis jednotlivých modelů stárnutí materiálů; v této části práce je dále uvedena charakteristika složených materiálových soustav. Experimentální část podává informaci o zkušebních vzorcích drážkové izolace, podrobný popis vytvořeného pracoviště pro namáhání vzorků, popis měřicího pracoviště, uvádí postup měření, výsledky a vyhodnocení experimentu. Předložená práce je sepsána pečlivě, přehledně a výstižně s vnější úpravou a grafickým zpracováním na velmi dobré úrovni. K práci nemám zásadní připomínky, práce vykazuje pouze menší formální nedostatky. Předložená práce je kvalitní, jednak literární rešerší modelů namáhání materiálů, jednak návrhem a řešením pracoviště pro vytvoření podmínek pro tepelné, elektrické a kombinované namáhání elektroizolačních, ale i dalších materiálů. Odborná úroveň předložené práce a její zpracování splňují, v některých částech i převyšují, požadavky kladené na diplomovou práci. Výsledky provedených experimentů lze s výhodou využít při návrzích a realizacích elektroizolačních soustav.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 10520