RAČANSKÝ, D. Diagnostika jednotky palubního počítače osobního automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Dřínovský, Jiří

Tato bakalářská práce byla vypsána na výslovnou žádost studenta, bohužel však jeho aktivita po počátečním nadšení značně opadla. Nakonec se však podařilo snad úspěšně realizovat komunikační modul pro diagnostiku závad automobilů koncernu VW. Po formální stránce je na průměrné úrovni a občas se v ní vyskytují nevhodné technické formulace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 8/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
68

Posudek oponenta

Šebesta, Jiří

V předložené bakalářské práci je řešena problematika diagnostiky osobních automobilů. V poměrně rozsáhlé části práce student popisuje metody, vyhodnocovací programy a standardy v oblasti diagnostiky automobilů. Vlastní diagnostický systém je tvořen rozhraním OBD k řídící jednotce automobilu se zákaznickým obvodem ELM232P, který realizuje rozhraní OBD-RS232. Student použil na internetu i v literatuře několikrát zveřejněné zapojení (např. http://www.softservice.com.pl/corolla/avc/obd-2.png), doplnil jej o rozhraní RS232-USB s obvodem FTDI. Student rozhraní realizoval a otestoval. Za stěžejní část práce považuji aplikační program pro PC vyhodnocující diagnostické údaje dle daného OBD protokolu a chybových zpráv pro daný typ vozidla. Popis řešení aplikačního programu psaného v C++ Builderu je ovšem poměrně strohý, lze však předpokládat, že vlastní aplikace je funkční. Textová část práce je, jak už bylo výše naznačeno, příliš nevyvážená a vyskytují se v ní terminologické nepřesnosti. Závěrem lze konstatovat, že práce na poměrně zajímavé téma mohla být více propracována především z hlediska vlastního řešení diagnostického systému. Na internetových stránkách lze najít poměrně značné množství nápadů, řešení, vylepšení a konstrukcí OBD rozhraní od ryze amatérských až po inteligentní zařízení s vlastním procesorem a displejem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 12/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
E
Body
58

Otázky

eVSKP id 23537