VIDLÁK, M. Výpočet teplotních polí v elektrických strojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Janda, Marcel

Student zpracovával bakalářskou práci na téma teplotních výpočtů v elektrických strojích pomocí metody konečných prvků. Provedl několik výpočtů rozložení teplotních polí v asynchronním motoru a porovnal je s naměřenými hodnotami. Celkově tuto problematiku zvládl velmi dobře. Na konzultace docházel pravidelně a velmi pečlivě pracoval s dostupnou literaturou. Student splnil zadání bakalářské práce a tedy práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Veselka, František

Bakalářská práce je v této přepracované verzi věnována problematice výpočtu teplotních polí v elektrických strojích. Zadání v bodě 1 bylo provedeno formou výpočtu teplot pro několik asynchronních strojů. Prakticky je práce rozdělena na 9 kapitol, z nichž jsou 2 obsahově nejdůležitější. Práce se vyznačuje přijatelnou stylistikou a dobrou grafickou úpravou. Zadání bakalářské práce bylo ve všech bodech splněno. Student se v práci zabývá problematikou přenosu tepla, chlazení a praktickému měření odpovídajících veličin. K vlastnímu zpracování bakalářské práce lze mít následující připomínky: - obr.5 je zpracován technicky nesprávně, případně, jaká má být jeho geometrie? - diagram energetické bilance na obr. 7 není správný, - popisy k obrázkům, např. obr. 25 je nesprávný, - Pro veličiny oteplovací a ochlazovací charakteristiky jsou zavedeny různé veličiny, - zpracování a kótování např. obr.1,2 není v souladu s požadavky ČSN, u některých, např. obr.9 - zcela chybí, apod. Student přehledně definoval tepelné odpory jednotlivých částí asynchronního stroje a pokusil se navrhnout zjednodušené náhradní tepelné schéma. V některých pasážích studen zpřesnil svoje vyjadřování. Principiálně nelze akceptovat tvrzení studenta o tom, že třecí ztráty vznikají třením hřídele v ložiskách za situace, kdy ložiska se na hřídel lisují (!). Student prokázal své dovednosti při práci v programu Ansys. Zpracoval výpočty teplotního pole asynchronního motoru pro různé časy. Vzhledem k tomu, že výsledky simulace jsou porovnávány s výsledky měření zatíženého asynchronního motoru soudím, že se jednalo o zatížený asynchronní motor. Oceňuji, že se student pokusil i o analytický výpočet teplot. V tab. č.7 jsou uvedeny štítkové hodnoty studovaných strojů Cíl této bakalářské práce byl splněn a její zpracovávání umožnilo studentovi se seznámit s problematikou teplotních polí v asynchronním motoru.

Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 104826