BAEV, D. Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Krbal, Michal

Předložená diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce je věnována popisu vzniku částečných výbojů a jejich vlivu na testovaný objekt s možností diagnostiky. Dále jsou popsány možnosti dalšího měření elektrických parametrů kondenzátorů se zaměřením na ztrátový činitel. Praktická část práce je již zaměřena na laboratorní měření částečných výbojů a můstková měření jednotlivých komponentů desek napěťového násobiče. Také byla realizována měření rozložení napěťového potenciálu v jednotlivých uzlech obvodu na deskách násobiče. Výsledkem bylo shrnutí získaných poznatků a s pomocí statistických nástrojů stanovení slabých míst v obvodu násobiče a nalezení poruchových součástek. Bohužel provedená měření nepřinesla jednoznačný výsledek a použitou metodiku měření a jejího vyhodnocení by bylo vhodné v budoucnu zjednodušit a udělat více efektivní, tak jak je popsáno v závěru práce. V práci se vyskytují některé informace spíše diskutabilního charakteru. Některé popisy schémat, jevů a principů nejsou přesné a by bylo vhodné je provést smysluplněji a s použitím běžných technických výrazů. Kromě použitých statistických nástrojů (histogramů a grafů s normálním rozdělením) nemají ostatní grafy naměřených závislostí velký vypovídající význam a jsou značně nepřehledné, např. graf na obrázku 5.10 a 5.27. Ale jak je uvedeno v závěru práce, tak tyto závislosti jsou pouze orientační. Na závěr posudku mohu konstatovat, že student Dmitriy Baev splnil zadání práce. Pracoval průběžně během celého semestru a využíval konzultací a rad vedoucího práce. I přes výše zmíněné nedostatky doporučuji diplomovou práci k obhajobě u SZZ a hodnotím ji známkou C, 70 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Zatloukal, Miroslav

Pan Bc. Dmitriy Baev zpracoval ve své diplomové práci problematiku vysokonapěťových kondenzátorů pro napěťové násobiče. Vlastní práce je rozčleněna do tří částí-teoretické , experimentální a příloh. Teoretická část je zpracována přehledně, jen by v diplomové práci nemusely být uvedeny triviální popisy kondenzátoru a diody. S ohledem na zaměření práce bych ale přivítal bližší specifikaci složení kondenzátorů, především z hlediska materiálů, jejich specifických vlastností, které mohou ovlivňovat výsledné parametry. Podrobněji by bylo dobré specifikovat vliv namáhání nejen na dielektrikum, ale i na tenkovrstvé elektrody, např. vlhkosti apod. V experimentální části autor uvádí poměrně podrobně systém měřicích zařízení. Je na zvážení, jestli některé části by nebylo vhodnější zkrátit, popř. přesunout do příloh. V práci jsou uvedeny výsledky měření velkého množství kondenzátorů, ale postrádám jejich typové označení, popř. vstupní měření základních parametrů před zahájením vlastních vysokonapěťových testů. Naměřené jsou uvedeny v tabulkách, resp. v grafech, jen hodnoty tg je vhodnější uvést ve formě např. 7.10-4. Práce je zpracována velmi pečlivě a přehledně, nejsou zde překlepy ani jazykové nedostatky. Kladem je využití většího množství „klasické“ literatury oproti internetovým zdrojům. Doporučuji přijetí práce k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 104827