KALOUSEK, J. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

Bakalář velmi pečlivě studoval historické zahrady, archivní dokumentaci, reference. Prověřoval četné provozní varianty, a protože nebyly dány finanční limity pro realizaci programu, intenzivní propracování vedlo k zvýšenému nárůstu navržených objemů. Architektonické řešení čerpá inspiraci v přírodě i ve studiu detailů stávajících objektů Květné zahrady. Návrh nových zelených ploch je velmi zajímavý , ale jeho prezentace působí hodně ornamentálně. Otázky a náměty k obhajobě: Vaše architektonické vzory / architekti a jejich stavby /.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Velmi intenzivní pracovní nasazení.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Vágner, Silvestr

V projektu se navrhuje vstupní objekt vhodně využít pro exposice s možností pořádání vernisáží a společenských akcí včetně možného využití půdního prostoru . Navržená spojovací pergola průchodu do pomerančové zahrady stejně jako holandský pavilon jsou optimálně tvarově zapojitelné do barokního prostředí květné zahrady.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení A
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 22949