PETRUŠKOVÁ, L. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Intenzivní práce a hledání odpovědí přivedlo autorku Lucii Petruškovou k nalezení vlastního řešení s originálním prostorem vnitřního atria. Čisté a jednoduché řešení je výsledkem její pečlivosti a intenzivního přístupu k řešení zadání. Dle mého názoru je úkolem vedoucího práce zhodnotit především způsob, jakým autor projekt vytvořil a jak o něm byl schopen přemýšlet, a to je také předmětem mého hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Pecka, Lukáš

Projekt je po stránce architektonického konceptu na velmi dobré úrovni. Dispoziční a provozní řešení je zpracováno přehledně, účelně a může vést k zajímavému příkladu studentského bydlení. Systém a materiál konstrukce je zvolen dobře. Detaily skladeb konstrukcí vykazují rezervy v dopracování. Grafické podání bakalářské práce je na velmi dobré úrovni

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B - návrh doplňuje zástavbu bloku sedmipodlažní ortogonální hmotou respektující uliční čáry jak Vídeňské třídy tak Táborského nábřeží; - umístění hlavního vstupu do nároží je správné, spolu s “živými” funkcemi v parteru přispívá k městotvornosti zásahu - autorka bohužel příliš nevyužívá příležitosti propojení výjimečného “srdce domu”, převýšeného atria tepajícího studentským životem, s ulicí, ani s výjimečným okolím parcely (řeka, most, klášter...)
Architektonické řešení B - architektonický koncept návrhu je zajímavý: vnitřní atrium převýšené přes 6 podlaží jako místo setkávání studentů může velmi dobře fungovat; - zvolená architektonická forma je kultivovaná, proporce hmot i rytmus a rozměry otvorů jsou velmi dobře zvoleny - forma zdůraznění nároží není příliš vhodná (holé plochy štítů zalomeného nároží a “billboardové” měřítko nápisu)
Provozní řešení A - dispoziční řešení je jasné a přehledné, bezkolizní - je dobře, že jsou v projektu řešeny správně únikové cesty - vytvoření “koláren” a “televizních místností” společných vždy pro jedno podlaží je přínosné pro komfort ubytovaných - zmíněná možnost změny obytných buněk na regulérní byty v budoucnu není příliš reálná - v kuchyňkách buněk pro 4 studenty je možnost stolování pouze pro dva, kuchyňky nejsou přirozeně osvětleny
Technicko konstrukční řešení C - detaily skladeb konstrukcí jsou doloženy, vykazují však věcné nedostatky
Formální úroveň A - grafická úroveň zpracování je velmi dobrá - v textu autorské zprávy doporučuji návrat k pravidlům českého jazyka (např. dodržet velká písmena na začátku vět, velká písmena ve vlastních jménech...)
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 39711